`

Timezone: »

 
Effective Master-Slave Communication On A Multi-Agent Deep Reinforcement Learning System (Xiangyu Kong)
Xiangyu Kong

Sat Dec 09 02:20 PM -- 02:30 PM (PST) @ None

Author Information

Xiangyu Kong (Peking University)

More from the Same Authors

  • 2017 : Poster Session »
    David Abel · Nicholas Denis · Maria Eckstein · Ronan Fruit · Karan Goel · Joshua Gruenstein · Anna Harutyunyan · Martin Klissarov · Xiangyu Kong · Aviral Kumar · Saurabh Kumar · Miao Liu · Daniel McNamee · Shayegan Omidshafiei · Silviu Pitis · Paulo Rauber · Melrose Roderick · Tianmin Shu · Yizhou Wang · Shangtong Zhang
  • 2017 : Spotlights & Poster Session »
    David Abel · Nicholas Denis · Maria Eckstein · Ronan Fruit · Karan Goel · Joshua Gruenstein · Anna Harutyunyan · Martin Klissarov · Xiangyu Kong · Aviral Kumar · Saurabh Kumar · Miao Liu · Daniel McNamee · Shayegan Omidshafiei · Silviu Pitis · Paulo Rauber · Melrose Roderick · Tianmin Shu · Yizhou Wang · Shangtong Zhang