`

Timezone: »

 
Contributed Talk - 2
Alexander Cowen-Rivers

Sat Dec 14 11:15 AM -- 11:30 AM (PST) @ None

Author Information

Alexander Cowen-Rivers (University College London)

More from the Same Authors

  • 2019 : Extended Poster Session »
    Travis LaCroix · Marie Ossenkopf · Mina Lee · Nicole Fitzgerald · Daniela Mihai · Jonathon Hare · Ali Zaidi · Alexander Cowen-Rivers · Alana Marzoev · Eugene Kharitonov · Luyao Yuan · Tomasz Korbak · Paul Pu Liang · Yi Ren · Roberto Dessì · Peter Potash · Shangmin Guo · Tatsunori Hashimoto · Percy Liang · Julian Zubek · Zipeng Fu · Song-Chun Zhu · Adam Lerer