Timezone: »

 
Poster
Compositional Visual Generation with Energy Based Models
Yilun Du · Shuang Li · Igor Mordatch

Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #696

A vital aspect of human intelligence is the ability to compose increasingly complex concepts out of simpler ideas, enabling both rapid learning and adaptation of knowledge. In this paper we show that energy-based models can exhibit this ability by directly combining probability distributions. Samples from the combined distribution correspond to compositions of concepts. For example, given a distribution for smiling faces, and another for male faces, we can combine them to generate smiling male faces. This allows us to generate natural images that simultaneously satisfy conjunctions, disjunctions, and negations of concepts. We evaluate compositional generation abilities of our model on the CelebA dataset of natural faces and synthetic 3D scene images. We also demonstrate other unique advantages of our model, such as the ability to continually learn and incorporate new concepts, or infer compositions of concept properties underlying an image.

Author Information

Yilun Du (MIT)
Shuang Li (MIT)
Igor Mordatch (Google)

Related Events (a corresponding poster, oral, or spotlight)

More from the Same Authors

 • 2021 : The Neural MMO Platform for Massively Multiagent Research »
  Joseph Suarez · Yilun Du · Clare Zhu · Igor Mordatch · Phillip Isola
 • 2021 Spotlight: Learning to Compose Visual Relations »
  Nan Liu · Shuang Li · Yilun Du · Josh Tenenbaum · Antonio Torralba
 • 2021 : 3D Neural Scene Representations for Visuomotor Control »
  Yunzhu Li · Shuang Li · Vincent Sitzmann · Pulkit Agrawal · Antonio Torralba
 • 2021 : 3D Neural Scene Representations for Visuomotor Control »
  Yunzhu Li · Shuang Li · Vincent Sitzmann · Pulkit Agrawal · Antonio Torralba
 • 2021 : Learning to Compose Visual Relations »
  Nan Liu · Shuang Li · Yilun Du
 • 2021 : Pretraining for Language-Conditioned Imitation with Transformers »
  Aaron Putterman · Kevin Lu · Igor Mordatch · Pieter Abbeel
 • 2022 : Quantifying Uncertainty in Foundation Models via Ensembles »
  Meiqi Sun · Wilson Yan · Pieter Abbeel · Igor Mordatch
 • 2022 : Implicit Offline Reinforcement Learning via Supervised Learning »
  Alexandre Piche · Rafael Pardinas · David Vazquez · Igor Mordatch · Igor Mordatch · Chris Pal
 • 2023 Poster: Hierarchical Planning with Foundation Models »
  Anurag Ajay · Seungwook Han · Yilun Du · Shuang Li · Abhi Gupta · Tommi Jaakkola · Josh Tenenbaum · Leslie Kaelbling · Akash Srivastava · Pulkit Agrawal
 • 2023 Poster: A Function Interpretation Benchmark for Evaluating Interpretability Methods »
  Sarah Schwettmann · Tamar Shaham · Joanna Materzynska · Neil Chowdhury · Shuang Li · Jacob Andreas · David Bau · Antonio Torralba
 • 2022 : Igor Mordatch »
  Igor Mordatch
 • 2022 Workshop: Foundation Models for Decision Making »
  Mengjiao (Sherry) Yang · Yilun Du · Jack Parker-Holder · Siddharth Karamcheti · Igor Mordatch · Shixiang (Shane) Gu · Ofir Nachum
 • 2022 : Invited Talk: Igor Mordatch »
  Igor Mordatch
 • 2022 Poster: Multi-Game Decision Transformers »
  Kuang-Huei Lee · Ofir Nachum · Mengjiao (Sherry) Yang · Lisa Lee · Daniel Freeman · Sergio Guadarrama · Ian Fischer · Winnie Xu · Eric Jang · Henryk Michalewski · Igor Mordatch
 • 2022 Poster: Pre-Trained Language Models for Interactive Decision-Making »
  Shuang Li · Xavier Puig · Chris Paxton · Yilun Du · Clinton Wang · Linxi Fan · Tao Chen · De-An Huang · Ekin Akyürek · Anima Anandkumar · Jacob Andreas · Igor Mordatch · Antonio Torralba · Yuke Zhu
 • 2021 : 3D Neural Scene Representations for Visuomotor Control »
  Yunzhu Li · Shuang Li · Vincent Sitzmann · Pulkit Agrawal · Antonio Torralba
 • 2021 : Spotlights »
  Hager Radi · Krishan Rana · Yunzhu Li · Shuang Li · Gal Leibovich · Guy Jacob · Ruihan Yang
 • 2021 Poster: Learning to Compose Visual Relations »
  Nan Liu · Shuang Li · Yilun Du · Josh Tenenbaum · Antonio Torralba
 • 2021 Poster: Learning Signal-Agnostic Manifolds of Neural Fields »
  Yilun Du · Katie Collins · Josh Tenenbaum · Vincent Sitzmann
 • 2021 Poster: Unsupervised Learning of Compositional Energy Concepts »
  Yilun Du · Shuang Li · Yash Sharma · Josh Tenenbaum · Igor Mordatch
 • 2020 : Contributed Talk: Reset-Free Lifelong Learning with Skill-Space Planning »
  Kevin Lu · Aditya Grover · Pieter Abbeel · Igor Mordatch
 • 2020 Poster: Gamma-Models: Generative Temporal Difference Learning for Infinite-Horizon Prediction »
  Michael Janner · Igor Mordatch · Sergey Levine
 • 2019 : Poster and Coffee Break 2 »
  Karol Hausman · Kefan Dong · Ken Goldberg · Lihong Li · Lin Yang · Lingxiao Wang · Lior Shani · Liwei Wang · Loren Amdahl-Culleton · Lucas Cassano · Marc Dymetman · Marc Bellemare · Marcin Tomczak · Margarita Castro · Marius Kloft · Marius-Constantin Dinu · Markus Holzleitner · Martha White · Mengdi Wang · Michael Jordan · Mihailo Jovanovic · Ming Yu · Minshuo Chen · Moonkyung Ryu · Muhammad Zaheer · Naman Agarwal · Nan Jiang · Niao He · Nikolaus Yasui · Nikos Karampatziakis · Nino Vieillard · Ofir Nachum · Olivier Pietquin · Ozan Sener · Pan Xu · Parameswaran Kamalaruban · Paul Mineiro · Paul Rolland · Philip Amortila · Pierre-Luc Bacon · Prakash Panangaden · Qi Cai · Qiang Liu · Quanquan Gu · Raihan Seraj · Richard Sutton · Rick Valenzano · Robert Dadashi · Rodrigo Toro Icarte · Roshan Shariff · Roy Fox · Ruosong Wang · Saeed Ghadimi · Samuel Sokota · Sean Sinclair · Sepp Hochreiter · Sergey Levine · Sergio Valcarcel Macua · Sham Kakade · Shangtong Zhang · Sheila McIlraith · Shie Mannor · Shimon Whiteson · Shuai Li · Shuang Qiu · Wai Lok Li · Siddhartha Banerjee · Sitao Luan · Tamer Basar · Thinh Doan · Tianhe Yu · Tianyi Liu · Tom Zahavy · Toryn Klassen · Tuo Zhao · Vicenç Gómez · Vincent Liu · Volkan Cevher · Wesley Suttle · Xiao-Wen Chang · Xiaohan Wei · Xiaotong Liu · Xingguo Li · Xinyi Chen · Xingyou Song · Yao Liu · YiDing Jiang · Yihao Feng · Yilun Du · Yinlam Chow · Yinyu Ye · Yishay Mansour · · Yonathan Efroni · Yongxin Chen · Yuanhao Wang · Bo Dai · Chen-Yu Wei · Harsh Shrivastava · Hongyang Zhang · Qinqing Zheng · SIDDHARTHA SATPATHI · Xueqing Liu · Andreu Vall
 • 2019 : Lunch Break and Posters »
  Xingyou Song · Elad Hoffer · Wei-Cheng Chang · Jeremy Cohen · Jyoti Islam · Yaniv Blumenfeld · Andreas Madsen · Jonathan Frankle · Sebastian Goldt · Satrajit Chatterjee · Abhishek Panigrahi · Alex Renda · Brian Bartoldson · Israel Birhane · Aristide Baratin · Niladri Chatterji · Roman Novak · Jessica Forde · YiDing Jiang · Yilun Du · Linara Adilova · Michael Kamp · Berry Weinstein · Itay Hubara · Tal Ben-Nun · Torsten Hoefler · Daniel Soudry · Hsiang-Fu Yu · Kai Zhong · Yiming Yang · Inderjit Dhillon · Jaime Carbonell · Yanqing Zhang · Dar Gilboa · Johannes Brandstetter · Alexander R Johansen · Gintare Karolina Dziugaite · Raghav Somani · Ari Morcos · Freddie Kalaitzis · Hanie Sedghi · Lechao Xiao · John Zech · Muqiao Yang · Simran Kaur · Qianli Ma · Yao-Hung Hubert Tsai · Ruslan Salakhutdinov · Sho Yaida · Zachary Lipton · Daniel Roy · Michael Carbin · Florent Krzakala · Lenka Zdeborová · Guy Gur-Ari · Ethan Dyer · Dilip Krishnan · Hossein Mobahi · Samy Bengio · Behnam Neyshabur · Praneeth Netrapalli · Kris Sankaran · Julien Cornebise · Yoshua Bengio · Vincent Michalski · Samira Ebrahimi Kahou · Md Rifat Arefin · Jiri Hron · Jaehoon Lee · Jascha Sohl-Dickstein · Samuel Schoenholz · David Schwab · Dongyu Li · Sang Choe · Henning Petzka · Ashish Verma · Zhichao Lin · Cristian Sminchisescu
 • 2019 Poster: Implicit Generation and Modeling with Energy Based Models »
  Yilun Du · Igor Mordatch
 • 2019 Spotlight: Implicit Generation and Modeling with Energy Based Models »
  Yilun Du · Igor Mordatch
 • 2018 : Poster Session 1 »
  Stefan Gadatsch · Danil Kuzin · Navneet Kumar · Patrick Dallaire · Tom Ryder · Remus-Petru Pop · Nathan Hunt · Adam Kortylewski · Sophie Burkhardt · Mahmoud Elnaggar · Dieterich Lawson · Yifeng Li · Jongha (Jon) Ryu · Juhan Bae · Micha Livne · Tim Pearce · Mariia Vladimirova · Jason Ramapuram · Jiaming Zeng · Xinyu Hu · Jiawei He · Danielle Maddix · Arunesh Mittal · Albert Shaw · Tuan Anh Le · Alexander Sagel · Lisha Chen · Victor Gallego · Mahdi Karami · Zihao Zhang · Tal Kachman · Noah Weber · Matt Benatan · Kumar K Sricharan · Vincent Cartillier · Ivan Ovinnikov · Buu Phan · Mahmoud Hossam · Liu Ziyin · Valerii Kharitonov · Eugene Golikov · Qiang Zhang · Jae Myung Kim · Sebastian Farquhar · Jishnu Mukhoti · Xu Hu · Gregory Gundersen · Lavanya Sita Tekumalla · Paris Perdikaris · Ershad Banijamali · Siddhartha Jain · Ge Liu · Martin Gottwald · Katy Blumer · Sukmin Yun · Ranganath Krishnan · Roman Novak · Yilun Du · Yu Gong · Beliz Gokkaya · Jessica Ai · Daniel Duckworth · Johannes von Oswald · Christian Henning · Louis-Philippe Morency · Ali Ghodsi · Mahesh Subedar · Jean-Pascal Pfister · Rémi Lebret · Chao Ma · Aleksander Wieczorek · Laurence Perreault Levasseur
 • 2018 Poster: Learning to Exploit Stability for 3D Scene Parsing »
  Yilun Du · Zhijian Liu · Hector Basevi · Ales Leonardis · Bill Freeman · Josh Tenenbaum · Jiajun Wu