Timezone: »

 
Data Appraisal Without Data Sharing
Mimee Xu

Author Information

Mimee Xu (NYU)

I apply security and privacy to machine learning.

More from the Same Authors

 • 2022 Workshop: Machine Learning for Systems »
  Neel Kant · Martin Maas · Azade Nazi · Benoit Steiner · Xinlei XU · Dan Zhang
 • 2021 : Closing Remarks »
  Jonathan Raiman · Mimee Xu · Martin Maas · Anna Goldie · Azade Nazi · Benoit Steiner
 • 2021 : Opening Remarks »
  Jonathan Raiman · Anna Goldie · Benoit Steiner · Azade Nazi · Martin Maas · Mimee Xu
 • 2021 Workshop: ML For Systems »
  Benoit Steiner · Jonathan Raiman · Martin Maas · Azade Nazi · Mimee Xu · Anna Goldie
 • 2020 Workshop: Machine Learning for Systems »
  Anna Goldie · Azalia Mirhoseini · Jonathan Raiman · Martin Maas · Xinlei XU
 • 2019 Workshop: ML For Systems »
  Milad Hashemi · Azalia Mirhoseini · Anna Goldie · Kevin Swersky · Xinlei XU · Jonathan Raiman · Jonathan Raiman
 • 2018 : Demo session »
  Sonam Damani · Philip Dow · Yuki Izumi · Shishir Patil · Isabelle Leang · Mimee Xu · wenhan zhang
 • 2018 : Spotlight (poster, demo), Lunch & Poster Session »
  Brijraj Singh · Philip Dow · Robert Dürichen · Paul Whatmough · Chen Feng · Arijit Patra · Shishir Patil · Eunjeong Jeong · Zhongqiu Lin · Yuki Izumi · Isabelle Leang · Mimee Xu · wenhan zhang · Sam Witteveen