Timezone: »

 
Runner up presentation: Robustness to Augmentations as a Generalization Metric (PGDL)
Sumukh K Aithal

Sat Dec 12 09:28 AM -- 09:33 AM (PST) @

Author Information

Sumukh K Aithal (PES University)

Domains of interest : Generalization in Deep Learning , Domain Adaptation, Shape/Texture Bias of CNN, Explainable AI. Undergraduate student passionate about research in deep learning. Always eager to learn more.

More from the Same Authors

  • 2022 Spotlight: Lightning Talks 6A-3 »
    Junyu Xie · Chengliang Zhong · Ali Ayub · Sravanti Addepalli · Harsh Rangwani · Jiapeng Tang · Yuchen Rao · Zhiying Jiang · Yuqi Wang · Xingzhe He · Gene Chou · Ilya Chugunov · Samyak Jain · Yuntao Chen · Weidi Xie · Sumukh K Aithal · Carter Fendley · Lev Markhasin · Yiqin Dai · Peixing You · Bastian Wandt · Yinyu Nie · Helge Rhodin · Felix Heide · Ji Xin · Angela Dai · Andrew Zisserman · Bi Wang · Xiaoxue Chen · Mayank Mishra · ZHAO-XIANG ZHANG · Venkatesh Babu R · Justus Thies · Ming Li · Hao Zhao · Venkatesh Babu R · Jimmy Lin · Fuchun Sun · Matthias Niessner · Guyue Zhou · Xiaodong Mu · Chuang Gan · Wenbing Huang
  • 2022 Spotlight: Escaping Saddle Points for Effective Generalization on Class-Imbalanced Data »
    Harsh Rangwani · Sumukh K Aithal · Mayank Mishra · Venkatesh Babu R
  • 2022 Poster: Escaping Saddle Points for Effective Generalization on Class-Imbalanced Data »
    Harsh Rangwani · Sumukh K Aithal · Mayank Mishra · Venkatesh Babu R