`

Timezone: »

 
Session B, Poster 4: Differentiable Top-k With Optimal Transport
Yujia Xie

Author Information

Yujia Xie (Georgia Institute of Technology)

More from the Same Authors

  • 2020 : Poster Session B »
    Ravichandra Addanki · Andreea-Ioana Deac · Yujia Xie · Francesco Landolfi · Antoine Prouvost · Claudius Gros · Renzo Massobrio · Abhishek Cauligi · Simon Alford · Hanjun Dai · Alberto Franzin · Nitish Kumar Panigrahy · Brandon Kates · Iddo Drori · Taoan Huang · Zhou Zhou · Marin Vlastelica · Anselm Paulus · Aaron Zweig · Minsu Cho · Haiyan Yin · Michal Lisicki · Nan Jiang · Haoran Sun
  • 2020 Poster: Differentiable Top-k with Optimal Transport »
    Yujia Xie · Hanjun Dai · Minshuo Chen · Bo Dai · Tuo Zhao · Hongyuan Zha · Wei Wei · Tomas Pfister
  • 2019 Poster: Meta Learning with Relational Information for Short Sequences »
    Yujia Xie · Haoming Jiang · Feng Liu · Tuo Zhao · Hongyuan Zha