Timezone: »

 
Short-term Solar Irradiance Prediction from Sky Images
Hoang Chuong Nguyen · miaomiao Liu
Event URL: https://www.climatechange.ai/papers/neurips2021/2 »

Solar irradiance forecasting is essential for the integration of the solar power into the power grid system while maintaining its stability. This paper focuses on short-term solar irradiance forecasting (upto 4-hour ahead-of-time prediction) from a past sky image sequence. Most existing work aims for the prediction of the most likely future of the solar irradiance. While it is likely deterministic for intra-hourly prediction, the future solar irradiance is naturally diverse over a relatively long-term horizon (>1h). We therefore introduce approaches to deterministic and stochastic predictions to capture the most likely as well as the diverse future of the solar irradiance. To enable the autoregressive prediction capability of the model, we proposed deep neural networks to predict the future sky images in a deterministic as well as stochastic manner. We evaluate our approaches on benchmark datasets and demonstrate that our approaches achieve superior performance.

Author Information

Hoang Chuong Nguyen (Australia National University)
miaomiao Liu (Australian National University)

More from the Same Authors

  • 2022 Poster: Contact-aware Human Motion Forecasting »
    Wei Mao · miaomiao Liu · Richard I Hartley · Mathieu Salzmann
  • 2022 Spotlight: Lightning Talks 4B-3 »
    Zicheng Zhang · Mancheng Meng · Antoine Guedon · Yue Wu · Wei Mao · Zaiyu Huang · Peihao Chen · Shizhe Chen · yongwei chen · Keqiang Sun · Yi Zhu · chen rui · Hanhui Li · Dongyu Ji · Ziyan Wu · miaomiao Liu · Pascal Monasse · Yu Deng · Shangzhe Wu · Pierre-Louis Guhur · Jiaolong Yang · Kunyang Lin · Makarand Tapaswi · Zhaoyang Huang · Terrence Chen · Jiabao Lei · Jianzhuang Liu · Vincent Lepetit · Zhenyu Xie · Richard I Hartley · Dinggang Shen · Xiaodan Liang · Runhao Zeng · Cordelia Schmid · Michael Kampffmeyer · Mathieu Salzmann · Ning Zhang · Fangyun Wei · Yabin Zhang · Fan Yang · Qifeng Chen · Wei Ke · Quan Wang · Thomas Li · qingling Cai · Kui Jia · Ivan Laptev · Mingkui Tan · Xin Tong · Hongsheng Li · Xiaodan Liang · Chuang Gan
  • 2022 Spotlight: Contact-aware Human Motion Forecasting »
    Wei Mao · miaomiao Liu · Richard I Hartley · Mathieu Salzmann