Timezone: »

 
Poster
DeVRF: Fast Deformable Voxel Radiance Fields for Dynamic Scenes
Jia-Wei Liu · Yan-Pei Cao · Weijia Mao · Wenqiao Zhang · David Junhao Zhang · Jussi Keppo · Ying Shan · Xiaohu Qie · Mike Zheng Shou

Wed Nov 30 02:00 PM -- 04:00 PM (PST) @ Hall J #423

Modeling dynamic scenes is important for many applications such as virtual reality and telepresence. Despite achieving unprecedented fidelity for novel view synthesis in dynamic scenes, existing methods based on Neural Radiance Fields (NeRF) suffer from slow convergence (i.e., model training time measured in days). In this paper, we present DeVRF, a novel representation to accelerate learning dynamic radiance fields. The core of DeVRF is to model both the 3D canonical space and 4D deformation field of a dynamic, non-rigid scene with explicit and discrete voxel-based representations. However, it is quite challenging to train such a representation which has a large number of model parameters, often resulting in overfitting issues. To overcome this challenge, we devise a novel static-to-dynamic learning paradigm together with a new data capture setup that is convenient to deploy in practice. This paradigm unlocks efficient learning of deformable radiance fields via utilizing the 3D volumetric canonical space learnt from multi-view static images to ease the learning of 4D voxel deformation field with only few-view dynamic sequences. To further improve the efficiency of our DeVRF and its synthesized novel view's quality, we conduct thorough explorations and identify a set of strategies. We evaluate DeVRF on both synthetic and real-world dynamic scenes with different types of deformation. Experiments demonstrate that DeVRF achieves two orders of magnitude speedup (100× faster) with on-par high-fidelity results compared to the previous state-of-the-art approaches. The code and dataset are released in https://github.com/showlab/DeVRF.

Author Information

Jia-Wei Liu (National University of Singapore)

I am currently a second-year PhD student in Show Lab, National University of Singapore, advised by Prof. Mike Zheng Shou and Prof. Jussi Keppo. My research topic is 3D avatar and scene.

Yan-Pei Cao (Tsinghua University, Tsinghua University)
Weijia Mao (national university of singaore, National University of Singapore)
Wenqiao Zhang (National University of Singapore)
David Junhao Zhang (National University of Singapore)
Jussi Keppo (National University of Singapore)
Ying Shan (Tencent)
Xiaohu Qie (Tencent)
Mike Zheng Shou (National University of Singapore)

More from the Same Authors

 • 2021 Spotlight: Finding Discriminative Filters for Specific Degradations in Blind Super-Resolution »
  Liangbin Xie · Xintao Wang · Chao Dong · Zhongang Qi · Ying Shan
 • 2022 Poster: AnimeSR: Learning Real-World Super-Resolution Models for Animation Videos »
  Yanze Wu · Xintao Wang · GEN LI · Ying Shan
 • 2022 Poster: Tenrec: A Large-scale Multipurpose Benchmark Dataset for Recommender Systems »
  Guanghu Yuan · Fajie Yuan · Yudong Li · Beibei Kong · Shujie Li · Lei Chen · Min Yang · Chenyun YU · Bo Hu · Zang Li · Yu Xu · Xiaohu Qie
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 6A-4 »
  Xiu-Shen Wei · Konstantina Dritsa · Guillaume Huguet · ABHRA CHAUDHURI · Zhenbin Wang · Kevin Qinghong Lin · Yutong Chen · Jianan Zhou · Yongsen Mao · Junwei Liang · Jinpeng Wang · Mao Ye · Yiming Zhang · Aikaterini Thoma · H.-Y. Xu · Daniel Sumner Magruder · Enwei Zhang · Jianing Zhu · Ronglai Zuo · Massimiliano Mancini · Hanxiao Jiang · Jun Zhang · Fangyun Wei · Faen Zhang · Ioannis Pavlopoulos · Zeynep Akata · Xiatian Zhu · Jingfeng ZHANG · Alexander Tong · Mattia Soldan · Chunhua Shen · Yuxin Peng · Liuhan Peng · Michael Wray · Tongliang Liu · Anjan Dutta · Yu Wu · Oluwadamilola Fasina · Panos Louridas · Angel Chang · Manik Kuchroo · Manolis Savva · Shujie LIU · Wei Zhou · Rui Yan · Gang Niu · Liang Tian · Bo Han · Eric Z. XU · Guy Wolf · Yingying Zhu · Brian Mak · Difei Gao · Masashi Sugiyama · Smita Krishnaswamy · Rong-Cheng Tu · Wenzhe Zhao · Weijie Kong · Chengfei Cai · WANG HongFa · Dima Damen · Bernard Ghanem · Wei Liu · Mike Zheng Shou
 • 2022 Spotlight: Egocentric Video-Language Pretraining »
  Kevin Qinghong Lin · Jinpeng Wang · Mattia Soldan · Michael Wray · Rui Yan · Eric Z. XU · Difei Gao · Rong-Cheng Tu · Wenzhe Zhao · Weijie Kong · Chengfei Cai · WANG HongFa · Dima Damen · Bernard Ghanem · Wei Liu · Mike Zheng Shou
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 5B-3 »
  Yanze Wu · Jie Xiao · Nianzu Yang · Jieyi Bi · Jian Yao · Yiting Chen · Qizhou Wang · Yangru Huang · Yongqiang Chen · Peixi Peng · Yuxin Hong · Xintao Wang · Feng Liu · Yining Ma · Qibing Ren · Xueyang Fu · Yonggang Zhang · Kaipeng Zeng · Jiahai Wang · GEN LI · Yonggang Zhang · Qitian Wu · Yifan Zhao · Chiyu Wang · Junchi Yan · Feng Wu · Yatao Bian · Xiaosong Jia · Ying Shan · Zhiguang Cao · Zheng-Jun Zha · Guangyao Chen · Tianjun Xiao · Han Yang · Jing Zhang · Jinbiao Chen · MA Kaili · Yonghong Tian · Junchi Yan · Chen Gong · Tong He · Binghui Xie · Yuan Sun · Francesco Locatello · Tongliang Liu · Yeow Meng Chee · David P Wipf · Tongliang Liu · Bo Han · Bo Han · Yanwei Fu · James Cheng · Zheng Zhang
 • 2022 Spotlight: AnimeSR: Learning Real-World Super-Resolution Models for Animation Videos »
  Yanze Wu · Xintao Wang · GEN LI · Ying Shan
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 3B-4 »
  Guanghu Yuan · Yijing Liu · Li Yang · Yongri Piao · Zekang Zhang · Yaxin Xiao · Lin Chen · Yinqi Li · Fajie Yuan · Guangyu Gao · Hong Chang · Qinxian Liu · Zhixiang Wei · Qingqing Ye · Chenyang Lu · Jian Meng · Haibo Hu · Xin Jin · Yudong Li · Miao Zhang · Zhiyuan Fang · Jae-sun Seo · Bingpeng MA · Jian-Wei Zhang · Shiguang Shan · Haozhe Feng · Huaian Chen · Deliang Fan · Huadi Zheng · Jianbo Jiao · Huchuan Lu · Beibei Kong · Miao Zheng · Chengfang Fang · Shujie Li · Zhongwei Wang · Yunchao Wei · Xilin Chen · Jie Shi · Kai Chen · Zihan Zhou · Lei Chen · Yi Jin · Wei Chen · Min Yang · Chenyun YU · Bo Hu · Zang Li · Yu Xu · Xiaohu Qie
 • 2022 Spotlight: Tenrec: A Large-scale Multipurpose Benchmark Dataset for Recommender Systems »
  Guanghu Yuan · Fajie Yuan · Yudong Li · Beibei Kong · Shujie Li · Lei Chen · Min Yang · Chenyun YU · Bo Hu · Zang Li · Yu Xu · Xiaohu Qie
 • 2022 Poster: Egocentric Video-Language Pretraining »
  Kevin Qinghong Lin · Jinpeng Wang · Mattia Soldan · Michael Wray · Rui Yan · Eric Z. XU · Difei Gao · Rong-Cheng Tu · Wenzhe Zhao · Weijie Kong · Chengfei Cai · WANG HongFa · Dima Damen · Bernard Ghanem · Wei Liu · Mike Zheng Shou
 • 2021 Poster: Finding Discriminative Filters for Specific Degradations in Blind Super-Resolution »
  Liangbin Xie · Xintao Wang · Chao Dong · Zhongang Qi · Ying Shan
 • 2020 Poster: Detecting Interactions from Neural Networks via Topological Analysis »
  Zirui Liu · Qingquan Song · Kaixiong Zhou · Ting-Hsiang Wang · Ying Shan · Xia Hu