Timezone: »

 
Poster
Learning Equivariant Segmentation with Instance-Unique Querying
Wenguan Wang · James Liang · Dongfang Liu

Thu Dec 01 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #137

Prevalent state-of-the-art instance segmentation methods fall into a query-based scheme, in which instance masks are derived by querying the image feature using a set of instance-aware embeddings. In this work, we devise a new training framework that boosts query-based models through discriminative query embedding learning. It explores two essential properties, namely dataset-level uniqueness and transformation equivariance, of the relation between queries and instances. First, our algorithm uses the queries to retrieve the corresponding instances from the whole training dataset, instead of only searching within individual scenes. As querying instances across scenes is more challenging, the segmenters are forced to learn more discriminative queries for effective instance separation. Second, our algorithm encourages both image (instance) representations and queries to be equivariant against geometric transformations, leading to more robust, instance-query matching. On top of four famous, query-based models (i.e., CondInst, SOLOv2, SOTR, and Mask2Former), our training algorithm provides significant performance gains (e.g., +1.6 – 3.2 AP) on COCO dataset. In addition, our algorithm promotes the performance of SOLOv2 by 2.7 AP, on LVISv1 dataset.

Author Information

Wenguan Wang (University of Technology Sydney)

Currently I am a Lecturer and ARC DECRA Fellow at the ReLER lab@University of Technology Sydney. My research interests lie in the intersection of computer vision, artificial intelligence, and cognition. The ultimate goal of my research is to develop a machine that can perceive, reason, and plan in real-world scenes like humans.

James Liang (Rochester Institute of Technology)
Dongfang Liu (Rochester Institute of Technology)

Related Events (a corresponding poster, oral, or spotlight)

More from the Same Authors

 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 5A-4 »
  Yangrui Chen · Zhiyang Chen · Liang Zhang · Hanqing Wang · Jiaqi Han · Shuchen Wu · shaohui peng · Ganqu Cui · Yoav Kolumbus · Noemi Elteto · Xing Hu · Anwen Hu · Wei Liang · Cong Xie · Lifan Yuan · Noam Nisan · Wenbing Huang · Yousong Zhu · Ishita Dasgupta · Luc V Gool · Tingyang Xu · Rui Zhang · Qin Jin · Zhaowen Li · Meng Ma · Bingxiang He · Yangyi Chen · Juncheng Gu · Wenguan Wang · Ke Tang · Yu Rong · Eric Schulz · Fan Yang · Wei Li · Zhiyuan Liu · Jiaming Guo · Yanghua Peng · Haibin Lin · Haixin Wang · Qi Yi · Maosong Sun · Ruizhi Chen · Chuan Wu · Chaoyang Zhao · Yibo Zhu · Liwei Wu · xishan zhang · Zidong Du · Rui Zhao · Jinqiao Wang · Ling Li · Qi Guo · Ming Tang · Yunji Chen
 • 2022 Spotlight: Towards Versatile Embodied Navigation »
  Hanqing Wang · Wei Liang · Luc V Gool · Wenguan Wang
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 4B-4 »
  Ziyue Jiang · Zeeshan Khan · Yuxiang Yang · Chenze Shao · Yichong Leng · Zehao Yu · Wenguan Wang · Xian Liu · Zehua Chen · Yang Feng · Qianyi Wu · James Liang · C.V. Jawahar · Junjie Yang · Zhe Su · Songyou Peng · Yufei Xu · Junliang Guo · Michael Niemeyer · Hang Zhou · Zhou Zhao · Makarand Tapaswi · Dongfang Liu · Qian Yang · Torsten Sattler · Yuanqi Du · Haohe Liu · Jing Zhang · Andreas Geiger · Yi Ren · Long Lan · Jiawei Chen · Wayne Wu · Dahua Lin · Dacheng Tao · Xu Tan · Jinglin Liu · Ziwei Liu · 振辉 叶 · Danilo Mandic · Lei He · Xiangyang Li · Tao Qin · sheng zhao · Tie-Yan Liu
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 1A-4 »
  Siwei Wang · Jing Liu · Nianqiao Ju · Shiqian Li · Eloïse Berthier · Muhammad Faaiz Taufiq · Arsene Fansi Tchango · Chen Liang · Chulin Xie · Jordan Awan · Jean-Francois Ton · Ziad Kobeissi · Wenguan Wang · Xinwang Liu · Kewen Wu · Rishab Goel · Jiaxu Miao · Suyuan Liu · Julien Martel · Ruobin Gong · Francis Bach · Chi Zhang · Rob Cornish · Sanmi Koyejo · Zhi Wen · Yee Whye Teh · Yi Yang · Jiaqi Jin · Bo Li · Yixin Zhu · Vinayak Rao · Wenxuan Tu · Gaetan Marceau Caron · Arnaud Doucet · Xinzhong Zhu · Joumana Ghosn · En Zhu
 • 2022 Spotlight: GMMSeg: Gaussian Mixture based Generative Semantic Segmentation Models »
  Chen Liang · Wenguan Wang · Jiaxu Miao · Yi Yang
 • 2022 Poster: GMMSeg: Gaussian Mixture based Generative Semantic Segmentation Models »
  Chen Liang · Wenguan Wang · Jiaxu Miao · Yi Yang
 • 2022 Poster: Towards Versatile Embodied Navigation »
  Hanqing Wang · Wei Liang · Luc V Gool · Wenguan Wang