Timezone: »

 
Poster
Deterministic Langevin Monte Carlo with Normalizing Flows for Bayesian Inference
Richard Grumitt · Biwei Dai · Uros Seljak

Thu Dec 01 02:00 PM -- 04:00 PM (PST) @ Hall J #1034

We propose a general purpose Bayesian inference algorithm for expensive likelihoods, replacing the stochastic term in the Langevin equation with a deterministic density gradient term. The particle density is evaluated from the current particle positions using a Normalizing Flow (NF), which is differentiable and has good generalization properties in high dimensions. We take advantage of NF preconditioning and NF based Metropolis-Hastings updates for a faster convergence. We show on various examples that the method is competitive against state of the art sampling methods.

Author Information

Richard Grumitt (Tsinghua University)
Biwei Dai (UC Berkeley)
Uros Seljak (University of California Berkeley)

More from the Same Authors

  • 2022 Spotlight: Lightning Talks 2A-4 »
    Sarthak Mittal · Richard Grumitt · Zuoyu Yan · Lihao Wang · Dongsheng Wang · Alexander Korotin · Jiangxin Sun · Ankit Gupta · Vage Egiazarian · Tengfei Ma · Yi Zhou · Yishi Xu · Albert Gu · Biwei Dai · Chunyu Wang · Yoshua Bengio · Uros Seljak · Miaoge Li · Guillaume Lajoie · Yiqun Wang · Liangcai Gao · Lingxiao Li · Jonathan Berant · Huang Hu · Xiaoqing Zheng · Zhibin Duan · Hanjiang Lai · Evgeny Burnaev · Zhi Tang · Zhi Jin · Xuanjing Huang · Chaojie Wang · Yusu Wang · Jian-Fang Hu · Bo Chen · Chao Chen · Hao Zhou · Mingyuan Zhou
  • 2022 Spotlight: Deterministic Langevin Monte Carlo with Normalizing Flows for Bayesian Inference »
    Richard Grumitt · Biwei Dai · Uros Seljak