Timezone: »

 
Poster
DeepInteraction: 3D Object Detection via Modality Interaction
Zeyu Yang · Jiaqi Chen · Zhenwei Miao · Wei Li · Xiatian Zhu · Li Zhang

Tue Nov 29 02:00 PM -- 04:00 PM (PST) @ Hall J #900

Existing top-performance 3D object detectors typically rely on the multi-modal fusion strategy. This design is however fundamentally restricted due to overlooking the modality-specific useful information and finally hampering the model performance. To address this limitation, in this work we introduce a novel modality interaction strategy where individual per-modality representations are learned and maintained throughout for enabling their unique characteristics to be exploited during object detection. To realize this proposed strategy, we design a DeepInteraction architecture characterized by a multi-modal representational interaction encoder and a multi-modal predictive interaction decoder. Experiments on the large-scale nuScenes dataset show that our proposed method surpasses all prior arts often by a large margin. Crucially, our method is ranked at the first position at the highly competitive nuScenes object detection leaderboard.

Author Information

Zeyu Yang (Fudan University)
Jiaqi Chen (Fudan University)
Zhenwei Miao (Alibaba)
Wei Li (Nanyang Technological University)
Xiatian Zhu (University of Surrey)
Li Zhang (Fudan University)

More from the Same Authors

 • 2022 Poster: MetaTeacher: Coordinating Multi-Model Domain Adaptation for Medical Image Classification »
  Zhenbin Wang · Mao Ye · Xiatian Zhu · Liuhan Peng · Liang Tian · Yingying Zhu
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 6A-4 »
  Xiu-Shen Wei · Konstantina Dritsa · Guillaume Huguet · ABHRA CHAUDHURI · Zhenbin Wang · Kevin Qinghong Lin · Yutong Chen · Jianan Zhou · Yongsen Mao · Junwei Liang · Jinpeng Wang · Mao Ye · Yiming Zhang · Aikaterini Thoma · H.-Y. Xu · Daniel Sumner Magruder · Enwei Zhang · Jianing Zhu · Ronglai Zuo · Massimiliano Mancini · Hanxiao Jiang · Jun Zhang · Fangyun Wei · Faen Zhang · Ioannis Pavlopoulos · Zeynep Akata · Xiatian Zhu · Jingfeng ZHANG · Alexander Tong · Mattia Soldan · Chunhua Shen · Yuxin Peng · Liuhan Peng · Michael Wray · Tongliang Liu · Anjan Dutta · Yu Wu · Oluwadamilola Fasina · Panos Louridas · Angel Chang · Manik Kuchroo · Manolis Savva · Shujie LIU · Wei Zhou · Rui Yan · Gang Niu · Liang Tian · Bo Han · Eric Z. XU · Guy Wolf · Yingying Zhu · Brian Mak · Difei Gao · Masashi Sugiyama · Smita Krishnaswamy · Rong-Cheng Tu · Wenzhe Zhao · Weijie Kong · Chengfei Cai · WANG HongFa · Dima Damen · Bernard Ghanem · Wei Liu · Mike Zheng Shou
 • 2022 Spotlight: MetaTeacher: Coordinating Multi-Model Domain Adaptation for Medical Image Classification »
  Zhenbin Wang · Mao Ye · Xiatian Zhu · Liuhan Peng · Liang Tian · Yingying Zhu
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 5B-4 »
  Yuezhi Yang · Zeyu Yang · Yong Lin · Yishi Xu · Linan Yue · Tao Yang · Weixin Chen · Qi Liu · Jiaqi Chen · Dongsheng Wang · Baoyuan Wu · Yuwang Wang · Hao Pan · Shengyu Zhu · Zhenwei Miao · Yan Lu · Lu Tan · Bo Chen · Yichao Du · Haoqian Wang · Wei Li · Yanqing An · Ruiying Lu · Peng Cui · Nanning Zheng · Li Wang · Zhibin Duan · Xiatian Zhu · Mingyuan Zhou · Enhong Chen · Li Zhang
 • 2022 Spotlight: DeepInteraction: 3D Object Detection via Modality Interaction »
  Zeyu Yang · Jiaqi Chen · Zhenwei Miao · Wei Li · Xiatian Zhu · Li Zhang
 • 2022 Spotlight: ST-Adapter: Parameter-Efficient Image-to-Video Transfer Learning »
  Junting Pan · Ziyi Lin · Xiatian Zhu · Jing Shao · Hongsheng Li
 • 2022 Poster: ST-Adapter: Parameter-Efficient Image-to-Video Transfer Learning »
  Junting Pan · Ziyi Lin · Xiatian Zhu · Jing Shao · Hongsheng Li