Timezone: »

 
Build generally reusable agent-environment interaction models
Jun Jin · Hongming Zhang · Jun Luo
Event URL: https://openreview.net/forum?id=hk30-VZBFh »

This paper tackles the problem of how to pre-train a model and make it generally reusable backbones for downstream task learning. In pre-training, we propose a method that builds an agent-environment interaction model by learning domain invariant successor features from the agent's vast experiences covering various tasks, then discretize them into behavior prototypes which result in an embodied set structure. To make the model generally reusable for downstream task learning, we propose (1) embodied feature projection that retains previous knowledge by projecting the new task's observation-action pair to the embodied set structure and (2) projected Bellman updates which add learning plasticity for the new task setting. We provide preliminary results that show downstream task learning based on a pre-trained embodied set structure can handle unseen changes in task objectives, environmental dynamics and sensor modalities.

Author Information

Jun Jin (University of Alberta)
Hongming Zhang (University of Alberta)
Jun Luo (Huawei Technologies Ltd.)

More from the Same Authors

 • 2022 Poster: Multiagent Q-learning with Sub-Team Coordination »
  Wenhan Huang · Kai Li · Kun Shao · Tianze Zhou · Matthew Taylor · Jun Luo · Dongge Wang · Hangyu Mao · Jianye Hao · Jun Wang · Xiaotie Deng
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 5A-3 »
  Minting Pan · Xiang Chen · Wenhan Huang · Can Chang · Zhecheng Yuan · Jianzhun Shao · Yushi Cao · Peihao Chen · Ke Xue · Zhengrong Xue · Zhiqiang Lou · Xiangming Zhu · Lei Li · Zhiming Li · Kai Li · Jiacheng Xu · Dongyu Ji · Ni Mu · Kun Shao · Tianpei Yang · Kunyang Lin · Ningyu Zhang · Yunbo Wang · Lei Yuan · Bo Yuan · Hongchang Zhang · Jiajun Wu · Tianze Zhou · Xueqian Wang · Ling Pan · Yuhang Jiang · Xiaokang Yang · Xiaozhuan Liang · Hao Zhang · Weiwen Hu · Miqing Li · YAN ZHENG · Matthew Taylor · Huazhe Xu · Shumin Deng · Chao Qian · YI WU · Shuncheng He · Wenbing Huang · Chuanqi Tan · Zongzhang Zhang · Yang Gao · Jun Luo · Yi Li · Xiangyang Ji · Thomas Li · Mingkui Tan · Fei Huang · Yang Yu · Huazhe Xu · Dongge Wang · Jianye Hao · Chuang Gan · Yang Liu · Luo Si · Hangyu Mao · Huajun Chen · Jianye Hao · Jun Wang · Xiaotie Deng
 • 2022 Spotlight: Multiagent Q-learning with Sub-Team Coordination »
  Wenhan Huang · Kai Li · Kun Shao · Tianze Zhou · Matthew Taylor · Jun Luo · Dongge Wang · Hangyu Mao · Jianye Hao · Jun Wang · Xiaotie Deng
 • 2022 Poster: A Simple Decentralized Cross-Entropy Method »
  Zichen Zhang · Jun Jin · Martin Jagersand · Jun Luo · Dale Schuurmans
 • 2021 : Reward and State Design: Towards Learning to Teach »
  Alex Lewandowski · Calarina Muslimani · Matthew Taylor · Jun Luo