Timezone: »

 
Spotlight
One Inlier is First: Towards Efficient Position Encoding for Point Cloud Registration
Fan Yang · Lin Guo · Zhi Chen · Wenbing Tao

Tue Dec 06 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @

Transformer architecture has shown great potential for many visual tasks, including point cloud registration. As an order-aware module, position encoding plays an important role in Transformer architecture applied to point cloud registration task. In this paper, we propose a one-inlier based position encoding method for point cloud registration network. Specifically, we first find one correspondence by a differentiable optimal transport layer, and use it to normalize each point for position encoding. It can eliminate the challenges brought by the different reference frames of two point clouds, and mitigate the feature ambiguity by learning the spatial consistency. Then, we propose a joint approach for establishing correspondence and position encoding, presenting an iterative optimization process. Finally, we design a progressive way for point cloud alignment and feature learning to gradually optimize the rigid transformation. The proposed position encoding is very efficient, requiring only a small addition of memory and computing overhead. Extensive experiments demonstrate the proposed method can achieve competitive performance with the state-of-the-art methods in both indoor and outdoor scenes.

Author Information

Fan Yang (Huazhong University of Science and Technology)
Lin Guo (Huazhong University of Science and Technology)
Lin Guo

MS student Huazhong University of Science and Technology (hust.edu.cn) 2021 – 2024 Undergrad student Zhengzhou University (zzu.edu.cn) 2017 – 2021

Zhi Chen (Huazhong University of Science and Technology)
Wenbing Tao (Huazhong University of Science and Technology)

Related Events (a corresponding poster, oral, or spotlight)

More from the Same Authors

 • 2022 Poster: Geo-Neus: Geometry-Consistent Neural Implicit Surfaces Learning for Multi-view Reconstruction »
  Qiancheng Fu · Qingshan Xu · Yew Soon Ong · Wenbing Tao
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 3A-3 »
  Xu Yan · Zheng Dong · Qiancheng Fu · Jing Tan · Hezhen Hu · Fukun Yin · Weilun Wang · Ke Xu · Heshen Zhan · Wen Liu · Qingshan Xu · Xiaotong Zhao · Chaoda Zheng · Ziheng Duan · Zilong Huang · Xintian Shi · Wengang Zhou · Yew Soon Ong · Pei Cheng · Hujun Bao · Houqiang Li · Wenbing Tao · Jiantao Gao · Bin Kang · Weiwei Xu · Limin Wang · Ruimao Zhang · Tao Chen · Gang Yu · Rynson Lau · Shuguang Cui · Zhen Li
 • 2022 Spotlight: Geo-Neus: Geometry-Consistent Neural Implicit Surfaces Learning for Multi-view Reconstruction »
  Qiancheng Fu · Qingshan Xu · Yew Soon Ong · Wenbing Tao
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 2B-2 »
  Chenjian Gao · Rui Ding · Lingzhi LI · Fan Yang · Xingting Yao · Jianxin Li · Bing Su · Zhen Shen · Tongda Xu · Shuai Zhang · Ji-Rong Wen · Lin Guo · Fanrong Li · Kehua Guo · Zhongshu Wang · Zhi Chen · Xiangyuan Zhu · Zitao Mo · Dailan He · Hui Xiong · Yan Wang · Zheng Wu · Wenbing Tao · Jian Cheng · Haoyi Zhou · Li Shen · Ping Tan · Liwei Wang · Hongwei Qin