Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 1B-4
Andrei Atanov · Shiqi Yang · Wanshan Li · Yongchang Hao · Ziquan Liu · Jiaxin Shi · Anton Plaksin · Jiaxiang Chen · Ziqi Pan · yaxing wang · Yuxin Liu · Stepan Martyanov · Alessandro Rinaldo · Yuhao Zhou · Li Niu · Qingyuan Yang · Andrei Filatov · Yi Xu · Liqing Zhang · Lili Mou · Ruomin Huang · Teresa Yeo · kai wang · Daren Wang · Jessica Hwang · Yuanhong Xu · Qi Qian · Hu Ding · Michalis Titsias · Shangling Jui · Ajay Sohmshetty · Lester Mackey · Joost van de Weijer · Hao Li · Amir Zamir · Xiangyang Ji · Antoni Chan · Rong Jin

Tue Dec 06 10:30 AM -- 10:45 AM (PST) @

Author Information

Andrei Atanov (EPFL)
Shiqi Yang (Computer Vision Center Barcelona)

Edifici O campus UAB ESQ5856375J

Wanshan Li (Carnegie Mellon University)
Yongchang Hao (University of Alberta)
Ziquan Liu (City University of Hong Kong)
Jiaxin Shi (Stanford University)
Anton Plaksin (N.N. Krasovskii Institute of Mathematics and Mechanics)
Jiaxiang Chen (University of Science and Technology of China)
Ziqi Pan (Shanghai JiaoTong University)
yaxing wang (Centre de Visió per Computador (CVC))
Yuxin Liu (University of Alberta)
Stepan Martyanov (Ural Federal University)
Alessandro Rinaldo (CMU)
Yuhao Zhou (Tsinghua University)
Li Niu (Shanghai Jiao Tong University)
Qingyuan Yang (University of Science and Technology of China)
Andrei Filatov (Moscow Institute of Physics and Technology)
Yi Xu (Alibaba Group U.S. Inc.)
Liqing Zhang (Shanghai Jiao Tong University)
Lili Mou (University of Alberta)
Ruomin Huang (University of Science and Technology of China)
Teresa Yeo (EPFL)
kai wang (Computer Vision Center, UAB)
Daren Wang (University of Chicago)
Jessica Hwang (Stanford University)
Yuanhong Xu
Qi Qian (Alibaba Group)
Hu Ding (University of Science and Technology of China)
Michalis Titsias (DeepMind)
Shangling Jui (Huawei)

Dr. Jui is the chief AI scientist of Huawei Kirin team. His knowledge on AI and reinforcement learning has guided the team to build the eco-system of Kirin platform. He support decisions and investment of AI to Canadian universities including UBC, SFU, UofToronto, UofAlberta, UofWaterloo, etc., through joint lab collaborations and local Huawei offices.

Ajay Sohmshetty (Harmonic AI)
Lester Mackey (Microsoft Research)
Joost van de Weijer (Computer Vision Center Barcelona)
Hao Li (alibaba group)
Amir Zamir (Swiss Federal Institute of Technology (EPFL))
Xiangyang Ji (Tsinghua University)
Antoni Chan (City University of Hong Kong)
Rong Jin (Alibaba)

More from the Same Authors