Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 3A-2
shuwen yang · Xu Zhang · Delvin Ce Zhang · Lan-Zhe Guo · Renzhe Xu · Zhuoer Xu · Yao-Xiang Ding · Weihan Li · Xingxuan Zhang · Xi-Zhu Wu · Zhenyuan Yuan · Hady Lauw · Yu Qi · Yi-Ge Zhang · Zhihao Yang · Guanghui Zhu · Dong Li · Changhua Meng · Kun Zhou · Gang Pan · Zhi-Fan Wu · Bo Li · Minghui Zhu · Zhi-Hua Zhou · Yafeng Zhang · Yingxueff Zhang · shiwen cui · Jie-Jing Shao · Zhanguang Zhang · Zhenzhe Ying · Xiaolong Chen · Yu-Feng Li · Guojie Song · Peng Cui · Weiqiang Wang · Ming GU · Jianye Hao · Yihua Huang

Wed Dec 07 09:30 AM -- 09:45 AM (PST) @

Author Information

shuwen yang (Peking University)
Xu Zhang (Pennsylvania State University)

Secure control and learning

Delvin Ce Zhang (Singapore Management University)
Lan-Zhe Guo (Nanjing University)
Renzhe Xu (Tsinghua University)
Zhuoer Xu (Nanjing University)
Yao-Xiang Ding (Zhejiang University)
Weihan Li (Zhejiang University)
Xingxuan Zhang (Shanghai Jiao Tong University)
Xi-Zhu Wu (Nanjing University)
Zhenyuan Yuan (Pennsylvania State University)
Zhenyuan Yuan

Zhenyuan Yuan is a Ph.D. candidate in the School of Electrical Engineering and Computer Science at the Pennsylvania State University. He received B.S. in Electrical Engineering and B.S. in Mathematics from the Pennsylvania State University in 2018. His research interests lie in machine learning and motion planning with applications in robotic networks. He is a recipient of the Rudolf Kalman Best Paper Award of the ASME Journal of Dynamic Systems Measurement and Control in 2019 and the Penn State Alumni Association Scholarship for Penn State Alumni in the Graduate School in 2021.

Hady Lauw (Singapore Management University)
Yu Qi (Zhejiang University)
Yi-Ge Zhang (Nanjing University)
Zhihao Yang (Peking University)
Guanghui Zhu (Nanjing University)
Dong Li (Huawei Noah’s Ark Lab)
Changhua Meng (Ant Group)
Kun Zhou
Gang Pan (Zhejiang University)
Zhi-Fan Wu (Nanjing University)
Bo Li (Tsinghua University)
Minghui Zhu (Pennsylvania State University)
Zhi-Hua Zhou (Nanjing University)
Yafeng Zhang (Meituan)
Yingxueff Zhang (Huawei Technology Canada)
shiwen cui (ant group)
Jie-Jing Shao (Nanjing University)
Zhanguang Zhang (Huawei)
Zhenzhe Ying
Xiaolong Chen (Tianjin University)
Yu-Feng Li (Nanjing University)
Guojie Song (Peking University)
Peng Cui (Tsinghua University)
Weiqiang Wang (University of Southern California)
Ming GU (California Institute of Technology)
Jianye Hao (Tianjin University)
Yihua Huang (Nanjing University)

More from the Same Authors