Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 3B-4
Guanghu Yuan · Yijing Liu · Li Yang · Yongri Piao · Zekang Zhang · Yaxin Xiao · Lin Chen · Yinqi Li · Fajie Yuan · Guangyu Gao · Hong Chang · Qinxian Liu · Zhixiang Wei · Qingqing Ye · Chenyang Lu · Jian Meng · Haibo Hu · Xin Jin · Yudong Li · Miao Zhang · Zhiyuan Fang · Jae-sun Seo · Bingpeng MA · Jian-Wei Zhang · Shiguang Shan · Haozhe Feng · Huaian Chen · Deliang Fan · Huadi Zheng · Jianbo Jiao · Huchuan Lu · Beibei Kong · Miao Zheng · Chengfang Fang · Shujie Li · Zhongwei Wang · Yunchao Wei · Xilin Chen · Jie Shi · Kai Chen · Zihan Zhou · Lei Chen · Yi Jin · Wei Chen · Min Yang · Chenyun YU · Bo Hu · Zang Li · Yu Xu · Xiaohu Qie

Wed Dec 07 10:30 AM -- 10:45 AM (PST) @

Author Information

Guanghu Yuan (University of Science and Technology of China)
Yijing Liu (State Key Lab of CAD&CG, China)
Li Yang (Arizona State University)
Yongri Piao (Dalian University of Technology)
Zekang Zhang (Beijing Institute of Technology)
Yaxin Xiao (The Hong Kong Polytechnic University)
Lin Chen (University of Science and Technology of China)
Yinqi Li (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences)
Fajie Yuan (Westlake University)
Guangyu Gao (Beijing Institute of Technology)
Hong Chang (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences)
Qinxian Liu (Zhejiang University)
Zhixiang Wei (University of Science and Technology of China)
Qingqing Ye (Hong Kong Polytechnic University)
Chenyang Lu (Dalian University of Technology)
Jian Meng (Arizona State University)
Haibo Hu (Hong Kong Polytechnic University)
Xin Jin (Eastern Institute for Advanced Study)
Yudong Li (SUN YAT-SEN UNIVERSITY)
Miao Zhang (Dalian University of Technology)
Zhiyuan Fang (Beijing Institute of Technology)
Jae-sun Seo (Arizona State University)
Bingpeng MA (University of Chinese Academy of Sciences)
Jian-Wei Zhang
Shiguang Shan (Chinese Academy of Sciences)
Haozhe Feng (State Key Lab of CAD&CG, Zhejiang University)
Huaian Chen (University of Science and Technology of China)
Deliang Fan (Arizona State University)
Huadi Zheng
Jianbo Jiao (University of Oxford)
Huchuan Lu (Dalian University of Technology)
Beibei Kong (Tencent PCG )
Miao Zheng (sensetime)
Chengfang Fang (Huawei International)

Chengfang Fang obtained his Ph.D. degree from National University of Singapore before joining Huawei. He has been working on security and privacy protection in several areas including machine learning, internet of things, mobile device and biometrics for more than 10 years. He has published over 20 research papers and obtained 15 patents in the domain. He is currently a principle researcher in Huawei Singapore Research Center.

Shujie Li (University of Science and Technology of China)
Zhongwei Wang (Zhejiang University)
Yunchao Wei
Xilin Chen (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences)
Jie Shi (Huawei International.)
Kai Chen (Shanghai AI Laboratory)
Zihan Zhou (Zhejiang University)
Lei Chen (Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences)
Yi Jin (University of Science and Technology of China)
Wei Chen (State key laboratory of CAD&CG)
Min Yang (Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences)
Chenyun YU (SUN YAT-SEN UNIVERSITY)
Bo Hu (Tencent)
Zang Li (Tencent AI Lab)
Yu Xu (University of Waterloo)
Xiaohu Qie (Tencent)

More from the Same Authors