Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 4B-3
Zicheng Zhang · Mancheng Meng · Antoine Guedon · Yue Wu · Wei Mao · Zaiyu Huang · Peihao Chen · Shizhe Chen · yongwei chen · Keqiang Sun · Yi Zhu · chen rui · Hanhui Li · Dongyu Ji · Ziyan Wu · miaomiao Liu · Pascal Monasse · Yu Deng · Shangzhe Wu · Pierre-Louis Guhur · Jiaolong Yang · Kunyang Lin · Makarand Tapaswi · Zhaoyang Huang · Terrence Chen · Jiabao Lei · Jianzhuang Liu · Vincent Lepetit · Zhenyu Xie · Richard I Hartley · Dinggang Shen · Xiaodan Liang · Runhao Zeng · Cordelia Schmid · Michael Kampffmeyer · Mathieu Salzmann · Ning Zhang · Fangyun Wei · Yabin Zhang · Fan Yang · Qifeng Chen · Wei Ke · Quan Wang · Thomas Li · qingling Cai · Kui Jia · Ivan Laptev · Mingkui Tan · Xin Tong · Hongsheng Li · Xiaodan Liang · Chuang Gan

Wed Dec 07 06:00 PM -- 06:15 PM (PST) @

Author Information

Zicheng Zhang (Xi'an Jiaotong University)
Mancheng Meng (ShanghaiTech University)
Antoine Guedon (ENPC, Ecole Nationale des Ponts et Chausees)
Yue Wu (HKUST)
Wei Mao (Australian National University)
Wei Mao

Wei is a PhD student at Australian National University (ANU). I work on computer vision and machine learning advised by Dr. Miaomiao Liu. I also work closely with Dr. Mathieu Salzmann.

Zaiyu Huang (SUN YAT-SEN UNIVERSITY)
Peihao Chen (South China University of Technology)
Shizhe Chen (INRIA)
yongwei chen (South China University of Technology)
Keqiang Sun (Chinese University of Hong Kong)
Yi Zhu (University of Chinese Academy of Sciences)
chen rui (South China University of Technology)
Hanhui Li (Sun Yat-sen University)
Dongyu Ji (South China University of Technology)
Ziyan Wu (United Imaging Intelligence)
miaomiao Liu (Australian National University)
Pascal Monasse (Ecole des Ponts ParisTech)
Yu Deng (Xiaobing.AI)
Shangzhe Wu (University of Oxford)
Pierre-Louis Guhur (INRIA)
Jiaolong Yang (Microsoft Research)
Kunyang Lin (South China University of Technology)
Makarand Tapaswi (Wadhwani AI / IIIT Hyderabad)
Zhaoyang Huang (The Chinese University of Hong Kong)
Terrence Chen (United Imaging Intelligence)
Jiabao Lei (South China University of Technology)
Jianzhuang Liu (Huawei Noah's Ark Lab)
Vincent Lepetit (ENPC ParisTech)
Zhenyu Xie (SUN YAT-SEN UNIVERSITY)
Richard I Hartley (Australian National University)
Dinggang Shen (ShanghaiTech University)
Xiaodan Liang (Sun Yat-sen University)
Runhao Zeng (South China University of Technology)
Cordelia Schmid (INRIA)
Michael Kampffmeyer (UiT The Arctic University of Norway)
Mathieu Salzmann (EPFL)
Ning Zhang (Sensetime)
Fangyun Wei (Microsoft Research Asia)
Yabin Zhang (The Hong Kong Polytechnic University)
Fan Yang (United imaging intelligence)
Qifeng Chen (Hong Kong University of Science and Technology)
Wei Ke (Xi'an Jiaotong University)
Quan Wang (SenseTime Group Limited, SenseTime Group Limited)
Thomas Li (AIIT, Peking University)
qingling Cai (SUN YAT-SEN UNIVERSITY)
Kui Jia (South China University of Technology)
Ivan Laptev (INRIA)
Mingkui Tan (South China University of Technology)
Xin Tong (Microsoft Research Asia)
Hongsheng Li (The Chinese University of Hong Kong)
Xiaodan Liang (Sun Yat-sen University)
Chuang Gan (UMass Amherst/ MIT-IBM Watson AI Lab)

More from the Same Authors