Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 5A-1
Yao Mu · Jin Zhang · Haoyi Niu · Rui Yang · Mingdong Wu · Ze Gong · shubham sharma · Chenjia Bai · Yu ("Tony") Zhang · Siyuan Li · Yuzheng Zhuang · Fangwei Zhong · Yiwen Qiu · Xiaoteng Ma · Fei Ni · Yulong Xia · Chongjie Zhang · Hao Dong · Ming Li · Zhaoran Wang · Bin Wang · Chongjie Zhang · Jianyu Chen · Guyue Zhou · Lei Han · Jianming HU · Jianye Hao · Xianyuan Zhan · Ping Luo

Thu Dec 08 09:00 AM -- 09:15 AM (PST) @

Author Information

Yao Mu (The University of Hong Kong)

I am currently a Ph.D. Candidate of Computer Science at the University of Hong Kong. I graduated with a Master Degree from Tsinghua University in June 2021. My research interests include Reinforcement Learning, Representation Learning, Autonomous Driving, Optimal Control, and Computer Vision.

Jin Zhang (Tsinghua University, Tsinghua University)
Haoyi Niu (Tsinghua University)
Rui Yang (Hong Kong University of Science and Technology)
Rui Yang

I’m a first year Ph.D. student at CSE, the Hong Kong University of Science and Technology, supervised by Prof. Tong Zhang. I received my master’s degree and bachelor’s degree from the Department of Automation at Tsinghua University. My research interests lie in deep reinforcement learning (RL), especially goal-conditioned RL, offline RL and model-based RL. I’m also interested in the application of RL algorithms to game AI and robotics.

Mingdong Wu (CFCS, Peking University)
Ze Gong (National University of Singapore)
shubham sharma (IIT BOMBAY)
Chenjia Bai (Shanghai AI Laboratory)
Yu ("Tony") Zhang (Arizona State University)
Siyuan Li (Tsinghua University)
Yuzheng Zhuang (Huawei Technologies Co. Ltd.)
Fangwei Zhong (Peking University)
Yiwen Qiu (Tsinghua University)
Xiaoteng Ma (Department of Automation, Tsinghua University)
Fei Ni (Tianjin University)
Yulong Xia (Peking University)
Chongjie Zhang (Tsinghua University)
Hao Dong (Peking University)
Ming Li (Tsinghua University)
Zhaoran Wang (Northwestern University)
Bin Wang (Huawei Noah's Ark Lab)
Chongjie Zhang (Tsinghua University)
Jianyu Chen (Tsinghua University)
Guyue Zhou (Tsinghua University)
Lei Han (Tencent AI Lab)
Jianming HU (Tsinghua University)
Jianye Hao (Tianjin University)
Xianyuan Zhan (Tsinghua University, Tsinghua University)
Ping Luo (The University of Hong Kong)

More from the Same Authors