Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 5B-1
Devansh Arpit · Xiaojun Xu · Zifan Shi · Ivan Skorokhodov · Shayan Shekarforoush · Zhan Tong · Yiqun Wang · Shichong Peng · Linyi Li · Ivan Skorokhodov · Huan Wang · Yibing Song · David Lindell · Yinghao Xu · Seyed Alireza Moazenipourasil · Sergey Tulyakov · Peter Wonka · Yiqun Wang · Ke Li · David Fleet · Yujun Shen · Yingbo Zhou · Bo Li · Jue Wang · Peter Wonka · Marcus Brubaker · Caiming Xiong · Limin Wang · Deli Zhao · Qifeng Chen · Dit-Yan Yeung

Thu Dec 08 09:00 AM -- 09:15 AM (PST) @

Author Information

Devansh Arpit (Salesforce)
Xiaojun Xu (University of Illinois at Urbana-Champaign)
Zifan Shi (The Hong Kong University of Science and Technology)
Ivan Skorokhodov (KAUST)
Shayan Shekarforoush (University of Toronto)
Zhan Tong (Tencent AI Lab)
Yiqun Wang (King Abdullah University of Science and Technology)
Shichong Peng (Simon Fraser University)
Linyi Li (University of Illinois Urbana-Champaign)

A Ph.D. candidate working on robust machine learning and verification.

Ivan Skorokhodov (KAUST)
Huan Wang (Salesforce Research)
Yibing Song (Tencent AI Lab)
David Lindell (Department of Computer Science, University of Toronto)
Yinghao Xu (Chinese University of Hong Kong)
Seyed Alireza Moazenipourasil (Simon Fraser University)
Sergey Tulyakov (Snap Inc)
Peter Wonka (KAUST)
Yiqun Wang (King Abdullah University of Science and Technology)
Ke Li (Simon Fraser University)
David Fleet (Google Research, Brain Team and University of Toronto)
Yujun Shen (Ant Research)
Yingbo Zhou (Salesforce Research)
Bo Li (UIUC)
Jue Wang (Tencent AI Lab)
Peter Wonka (KAUST)
Marcus Brubaker (York University)
Caiming Xiong (Salesforce Research)
Limin Wang (Nanjing University)
Deli Zhao (Xiaomi AI Lab)
Qifeng Chen (Hong Kong University of Science and Technology)
Dit-Yan Yeung (Hong Kong University of Science and Technology)

More from the Same Authors