Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 5A-3
Minting Pan · Xiang Chen · Wenhan Huang · Can Chang · Zhecheng Yuan · Jianzhun Shao · Yushi Cao · Peihao Chen · Ke Xue · Zhengrong Xue · Zhiqiang Lou · Xiangming Zhu · Lei Li · Zhiming Li · Kai Li · Jiacheng Xu · Dongyu Ji · Ni Mu · Kun Shao · Tianpei Yang · Kunyang Lin · Ningyu Zhang · Yunbo Wang · Lei Yuan · Bo Yuan · Hongchang Zhang · Jiajun Wu · Tianze Zhou · Xueqian Wang · Ling Pan · Yuhang Jiang · Xiaokang Yang · Xiaozhuan Liang · Hao Zhang · Weiwen Hu · Miqing Li · YAN ZHENG · Matthew Taylor · Huazhe Xu · Shumin Deng · Chao Qian · YI WU · Shuncheng He · Wenbing Huang · Chuanqi Tan · Zongzhang Zhang · Yang Gao · Jun Luo · Yi Li · Xiangyang Ji · Thomas Li · Mingkui Tan · Fei Huang · Yang Yu · Huazhe Xu · Dongge Wang · Jianye Hao · Chuang Gan · Yang Liu · Luo Si · Hangyu Mao · Huajun Chen · Jianye Hao · Jun Wang · Xiaotie Deng

Thu Dec 08 10:00 AM -- 10:15 AM (PST) @

Author Information

Minting Pan (Shanghai Jiao Tong University)
Xiang Chen (Zhejiang University)
Wenhan Huang (Shanghai Jiao Tong University)
Can Chang (Tsinghua University, Tsinghua University)
Zhecheng Yuan (Tsinghua University, Tsinghua University)
Jianzhun Shao (Tsinghua University)
Yushi Cao (Nanyang Technological University)
Peihao Chen (South China University of Technology)
Ke Xue (Nanjing University)
Zhengrong Xue (Shanghai Jiao Tong University)
Zhiqiang Lou (Tsinghua University, Tsinghua University)
Xiangming Zhu (Shanghai Jiao Tong University)
Lei Li (Zhejiang University)
Zhiming Li (Nanyang Technological University)
Kai Li (Huawei Noah's Ark Lab)
Jiacheng Xu (Nanjing University)
Dongyu Ji (South China University of Technology)
Ni Mu (Southeast University)
Kun Shao (Huawei Noah's Ark Lab)
Tianpei Yang (University of Alberta)
Kunyang Lin (South China University of Technology)
Ningyu Zhang (Zhejiang University)

Dr. Ningyu Zhang is an Assistant Professor at Zhejiang University. He got a Ph.D. in College of Computer Science at Zhejiang University, with the supervision of Prof. Huajun Chen. And he obtained his bachelor's degree from the College of Software Engineering of Zhejiang University. His research interests mainly lie in Machine Learning, Natural Language Processing, and Knowledge Graph.

Yunbo Wang (Shanghai Jiao Tong University)
Lei Yuan (None)
Bo Yuan (Qianyuan Institute of Sciences)
Hongchang Zhang (Tsinghua University)
Jiajun Wu (Stanford University)
Tianze Zhou (Beijing Institute of Technology)
Xueqian Wang (Tsinghua University, Tsinghua University)
Ling Pan (Montreal Institute for Learning Algorithms (MILA))
Yuhang Jiang (Department of Automation, Tsinghua University)
Xiaokang Yang (Shanghai Jiao Tong University)
Xiaozhuan Liang (Zhejiang University)
Hao Zhang (Tianjin University)
Weiwen Hu (South China University of Technology)
Miqing Li (University of Birmingham)

Dr Miqing Li is an Assistant Professor at the University of Birmingham and a Turing Fellow of the Alan Turing Institute, UK. His research is principally on multi-objective optimisation, where he focuses on developing evolutionary algorithms for both general challenging problems (e.g. many-objective optimisation, constrained optimisation, robust optimisation, expensive optimisation) and specific application problems (e.g. those in software engineering, high-performance computing, neural architecture search, product disassembly and supply chain).

YAN ZHENG (Tianjin University)
Matthew Taylor (U. of Alberta)
Huazhe Xu (Tsinghua University)
Shumin Deng (Zhejiang University)
Chao Qian (Nanjing University)
YI WU (UC Berkeley)
Shuncheng He (Tsinghua University)
Wenbing Huang (Tsinghua University)
Chuanqi Tan (Alibaba Group)
Zongzhang Zhang (Nanjing University)
Zongzhang Zhang

I am now an associate professor at the School of Artificial Intelligence, Nanjing University.

Yang Gao (Tsinghua University)
Jun Luo (Huawei Technologies Ltd.)
Yi Li (School of Computer Science and Engineering, Nanyang Technological University)
Xiangyang Ji (Tsinghua University)
Thomas Li (AIIT, Peking University)
Mingkui Tan (South China University of Technology)
Fei Huang (Alibaba Group)
Yang Yu (Nanjing University)
Huazhe Xu (Tsinghua University)
Dongge Wang (Swiss Federal Institute of Technology Lausanne)
Jianye Hao (Tianjin University)
Chuang Gan (UMass Amherst/ MIT-IBM Watson AI Lab)
Yang Liu (Nanyang Technology University, Singapore)
Luo Si (Alibaba Group)
Hangyu Mao (Huawei Technologies Co., Ltd.)
Huajun Chen (College of Computer Science)
Jianye Hao (Tianjin University)
Jun Wang (UCL)
Xiaotie Deng (Peking University)

More from the Same Authors