Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 5A-4
Yangrui Chen · Zhiyang Chen · Liang Zhang · Hanqing Wang · Jiaqi Han · Shuchen Wu · shaohui peng · Ganqu Cui · Yoav Kolumbus · Noemi Elteto · Xing Hu · Anwen Hu · Wei Liang · Cong Xie · Lifan Yuan · Noam Nisan · Wenbing Huang · Yousong Zhu · Ishita Dasgupta · Luc V Gool · Tingyang Xu · Rui Zhang · Qin Jin · Zhaowen Li · Meng Ma · Bingxiang He · Yangyi Chen · Juncheng Gu · Wenguan Wang · Ke Tang · Yu Rong · Eric Schulz · Fan Yang · Wei Li · Zhiyuan Liu · Jiaming Guo · Yanghua Peng · Haibin Lin · Haixin Wang · Qi Yi · Maosong Sun · Ruizhi Chen · Chuan Wu · Chaoyang Zhao · Yibo Zhu · Liwei Wu · xishan zhang · Zidong Du · Rui Zhao · Jinqiao Wang · Ling Li · Qi Guo · Ming Tang · Yunji Chen

Thu Dec 08 10:30 AM -- 10:45 AM (PST) @

Author Information

Yangrui Chen (the University of Hong Kong, University of Hong Kong)
Zhiyang Chen (Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences)
Liang Zhang (Renmin University of China)
Hanqing Wang (Beijing Institute of Technology)
Jiaqi Han (Tsinghua University)
Shuchen Wu (Max Planck Institute for Biological Cybernetics)
shaohui peng (Institute of Computing Technology, Chinese Academy)
Ganqu Cui (Tsinghua University, Tsinghua University)
Yoav Kolumbus (Hebrew University of Jerusalem)
Noemi Elteto
Xing Hu (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences)
Anwen Hu (Renmin University of China)
Wei Liang (Beijing Institute of Technology)
Cong Xie (Shanghai Jiao Tong University)
Lifan Yuan (Huazhong University of Science and Technology)

I am a final-year undergraduate student in School of Artificial Intelligence and Automation, Huazhong University of Science and Technology. My research interests lie in trustworthy NLP systems, improving their security and robustness and establishing appropriate evaluation frameworks for them.

Noam Nisan (Hebrew University of Jerusalem)
Wenbing Huang (Tsinghua University)
Yousong Zhu (Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences)
Ishita Dasgupta (DeepMind)
Luc V Gool (Computer Vision Lab, ETH Zurich)
Tingyang Xu (Tencent AI Lab)
Rui Zhang (Institute of Computing Technology, CAS)
Qin Jin (Renmin University of China)
Zhaowen Li (Institute of automation, Chinese academy of science, Chinese Academy of Sciences)
Meng Ma (University of Minnesota - Twin Cities)
Bingxiang He (清华大学)
Yangyi Chen (Huazhong University of Science and Technology)
Juncheng Gu (ByteDance Inc)
Wenguan Wang (University of Technology Sydney)

Currently I am a Lecturer and ARC DECRA Fellow at the ReLER lab@University of Technology Sydney. My research interests lie in the intersection of computer vision, artificial intelligence, and cognition. The ultimate goal of my research is to develop a machine that can perceive, reason, and plan in real-world scenes like humans.

Ke Tang (Southern University of Science and Technology)
Yu Rong (Shenzhen Tencent Computer System Co., Ltd.)
Eric Schulz (Max Planck Institute for Biological Cybernetics)
Fan Yang (Beihang University)
Wei Li (National Chiao Tung University)
Zhiyuan Liu (Tsinghua University)
Jiaming Guo (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences)
Yanghua Peng (University of Hong Kong)
Haibin Lin (Bytedance Inc)
Haixin Wang (University of Chinese Academy of Sciences)
Qi Yi (University of Science and Technology of China)
Maosong Sun (Tsinghua University)
Ruizhi Chen (Institute of Software, Chinese Academy of Sciences)
Chuan Wu (The University of Hong Kong)
Chaoyang Zhao
Yibo Zhu (ByteDance Inc.)
Liwei Wu (SenseTime Research)
xishan zhang (Institute of Computing Technology of the Chinese Academy of Sciences)
Zidong Du (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences)
Rui Zhao (Qing Yuan Research Institute, Shanghai Jiao Tong University)
Jinqiao Wang (Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences)
Ling Li (Institute of Software, CAS)
Qi Guo (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences)
Ming Tang (Institute of automation, Chinese academy of science, Chinese Academy of Sciences)
Yunji Chen (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences)

More from the Same Authors