Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 5B-4
Yuezhi Yang · Zeyu Yang · Yong Lin · Yishi Xu · Linan Yue · Tao Yang · Weixin Chen · Qi Liu · Jiaqi Chen · Dongsheng Wang · Baoyuan Wu · Yuwang Wang · Hao Pan · Shengyu Zhu · Zhenwei Miao · Yan Lu · Lu Tan · Bo Chen · Yichao Du · Haoqian Wang · Wei Li · Yanqing An · Ruiying Lu · Peng Cui · Nanning Zheng · Li Wang · Zhibin Duan · Xiatian Zhu · Mingyuan Zhou · Enhong Chen · Li Zhang

Thu Dec 08 10:30 AM -- 10:45 AM (PST) @

Author Information

Yuezhi Yang (University of Hong Kong)
Zeyu Yang (Fudan University)
Yong Lin (The Hong Kong University of Science and Technology)

I am an CSE PhD sudent in HKUST, supervised by Professor Tong Zhang. Out of Distribution Generalization , Robustess of Deep Learning and Learning theory are my research interests. Particularly, we are now working on topics related to Invariant Learning. If you are also interested in these fields or just my works, you can come to have a chat me.

Yishi Xu (Xidian University)
Linan Yue (University of Science and Technology of China)
Linan Yue

I am a Ph.D. student at the School of Computer Science and Technology, University of Science and Technology of China (USTC), and a member of the Anhui Province Key Laboratory of Big Data Analysis and Application. My supervisor is Prof Qi Liu. I received my Bachelor degree from HeHai University in July, 2019, and majored in Computer Science and minored in Law. My research interests include Data Mining, Natural Language Processing and Applications of Legal Intelligence.

Tao Yang (Xi'an Jiaotong University)
Weixin Chen (Tsinghua University)
Qi Liu (" University of Science and Technology of China, China")
Jiaqi Chen (Fudan University)
Dongsheng Wang (Xidian University)
Baoyuan Wu (The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen)
Yuwang Wang (Microsoft)
Hao Pan (Microsoft Research)
Shengyu Zhu (Ubiquant)
Zhenwei Miao (Alibaba)
Yan Lu (Microsoft Research Asia)
Lu Tan (Tsinghua University)
Bo Chen (Xidian University)
Yichao Du (University of Science and Technology of China)
Haoqian Wang (Tsinghua Shenzhen International Graduate School)
Wei Li (Nanyang Technological University)
Yanqing An (USTC)
Ruiying Lu (Xidian University)
Peng Cui (Tsinghua University)
Nanning Zheng (Xi'an Jiaotong University)
Li Wang (University of Science and Technology of China)
Zhibin Duan (Xidian University)
Xiatian Zhu (University of Surrey)
Mingyuan Zhou (University of Texas at Austin)
Enhong Chen (University of Science and Technology of China)
Li Zhang (Fudan University)

More from the Same Authors