Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 6B-3
Lingfeng Yang · Yao Lai · Zizheng Pan · Zhenyu Wang · Weicong Liang · Chuanyang Zheng · Jian-Wei Zhang · Peng Jin · Jing Liu · Xiuying Wei · Yao Mu · Xiang Li · YUHUI YUAN · Zizheng Pan · Yifan Sun · Yunchen Zhang · Jianfei Cai · Hao Luo · zheyang li · Jinfa Huang · Haoyu He · Yi Yang · Ping Luo · Fenglin Liu · Henghui Ding · Borui Zhao · Xiangguo Zhang · Kai Zhang · Pichao WANG · Bohan Zhuang · Wei Chen · Ruihao Gong · Zhi Yang · Xian Wu · Feng Ding · Jianfei Cai · Xiao Luo · Renjie Song · Weihong Lin · Jian Yang · Wenming Tan · Bohan Zhuang · Shanghang Zhang · Shen Ge · Fan Wang · Qi Zhang · Guoli Song · Jun Xiao · Hao Li · Ding Jia · David Clifton · Ye Ren · Fengwei Yu · Zheng Zhang · Jie Chen · Shiliang Pu · Xianglong Liu · Chao Zhang · Han Hu

Thu Dec 08 06:00 PM -- 06:15 PM (PST) @

Author Information

Lingfeng Yang (Nanjing University of Science and Technology)
Yao Lai (the University of Hong Kong)
Zizheng Pan (Monash University)
Zhenyu Wang (Alibaba Group)
Weicong Liang (Key Laboratory of Machine Perception (MOE) School of Intelligence Science and Technology Peking University)
Chuanyang Zheng (Hikvision Research Institute)
Jian-Wei Zhang
Peng Jin (Peking University)
Jing Liu (Monash University)
Xiuying Wei (Beihang University)
Yao Mu (The University of Hong Kong)

I am currently a Ph.D. Candidate of Computer Science at the University of Hong Kong. I graduated with a Master Degree from Tsinghua University in June 2021. My research interests include Reinforcement Learning, Representation Learning, Autonomous Driving, Optimal Control, and Computer Vision.

Xiang Li (Nankai University)
YUHUI YUAN (Microsoft Research Asia)
Zizheng Pan (Monash University)
Yifan Sun (Megvii Technology Inc.)
Yunchen Zhang (UESTC)
Jianfei Cai (Monash University)
Hao Luo (Alibaba Group)
zheyang li (Hikvision Research Institute)
Jinfa Huang (Peking University)
Haoyu He (Monash University)
Yi Yang (Zhejiang University)
Ping Luo (The University of Hong Kong)
Fenglin Liu (University of Oxford)
Henghui Ding (Swiss Federal Institute of Technology)
Borui Zhao (MEGVII TECHNOLOGY INC)
Xiangguo Zhang (Beijing University of Aeronautics and Astronautics)
Kai Zhang (Hikvision Research Institute)
Pichao WANG (Alibaba Group)
Bohan Zhuang (Monash University)
Bohan Zhuang

Dr. Bohan Zhuang is a tenure-track assistant professor at the Faculty of Information Technology, Monash University, Australia. Previously, he was a Senior Research Fellow and finished his PhD in Computer Science at the University of Adelaide, where he was advised by Prof. Ian Reid and Prof. Chunhua Shen. During his undergraduate study, he was fortunately supervised by Prof. Huchuan Lu. His main research topic is efficient deep learning computing. He has also been contributing to a wide span of applications in Machine Learning and Computer Vision. Apart from academic, he is a music enthusiast and have been playing piano since 4 years old.

Wei Chen (State key laboratory of CAD&CG)
Ruihao Gong (Beihang University)
Zhi Yang (University of Science and Technology of China)
Xian Wu (Tencent)
Feng Ding (Alibaba Group)
Jianfei Cai (Monash University)
Xiao Luo (Peking University)
Renjie Song (Megvii Technology Inc.)
Weihong Lin (Microsoft)
Jian Yang (Nanjing University of Science and Technology)
Wenming Tan (Hikvision Research Institute)
Bohan Zhuang (Monash University)
Bohan Zhuang

Dr. Bohan Zhuang is a tenure-track assistant professor at the Faculty of Information Technology, Monash University, Australia. Previously, he was a Senior Research Fellow and finished his PhD in Computer Science at the University of Adelaide, where he was advised by Prof. Ian Reid and Prof. Chunhua Shen. During his undergraduate study, he was fortunately supervised by Prof. Huchuan Lu. His main research topic is efficient deep learning computing. He has also been contributing to a wide span of applications in Machine Learning and Computer Vision. Apart from academic, he is a music enthusiast and have been playing piano since 4 years old.

Shanghang Zhang (UC Berkeley)
Shen Ge (Tencent)
Fan Wang (Alibaba Group)
Qi Zhang (Beihang University)
Guoli Song (Peng Cheng Laboratory)
Jun Xiao (Zhejiang University)
Hao Li (alibaba group)
Ding Jia (Peking University)
David Clifton (University of Oxford)

Professor of Clinical Machine Learning Department of Engineering Science University of Oxford

Ye Ren (Zhejiang University)
Fengwei Yu (Beihang University)
Zheng Zhang (MSRA)
Jie Chen (Peng Cheng Laboratory)
Shiliang Pu (Zhejiang University)
Xianglong Liu (Beihang University, Tsinghua University)
Chao Zhang (Peking University)
Han Hu (Microsoft Research Asia)

More from the Same Authors