Search All 2022 Events
 

30 Results

<<   <   Page 1 of 3   >   >>
Workshop
Fri 13:00 Multi-modal 3D Human Pose Estimation using mmWave, RGB-D, and Inertial Sensors
Sizhe An · Yin Li · Umit Ogras
Workshop
Sat 10:30 Facial Composite Generation with Iterative Human Feedback
Florian Strohm · Ekta Sood · Dominike Thomas · Mihai Bace · Andreas Bulling
Poster
Wed 9:00 mRI: Multi-modal 3D Human Pose Estimation Dataset using mmWave, RGB-D, and Inertial Sensors
Sizhe An · Yin Li · Umit Ogras
Poster
Thu 14:00 Embodied Scene-aware Human Pose Estimation
Zhengyi Luo · Shun Iwase · Ye Yuan · Kris Kitani
Affinity Workshop
3D-LatentMapper: View Agnostic Single-View Reconstruction of 3D Shapes
Alara Dirik · Pinar Yanardag
Poster
Wed 14:00 Multiview Human Body Reconstruction from Uncalibrated Cameras
Zhixuan Yu · Linguang Zhang · Yuanlu Xu · Chengcheng Tang · LUAN TRAN · Cem Keskin · Hyun Soo Park
Poster
TotalSelfScan: Learning Full-body Avatars from Self-Portrait Videos of Faces, Hands, and Bodies
Junting Dong · Qi Fang · Yudong Guo · Sida Peng · Qing Shuai · Xiaowei Zhou · Hujun Bao
Poster
Wed 9:00 Geometry-aware Two-scale PIFu Representation for Human Reconstruction
Zheng Dong · Ke Xu · Ziheng Duan · Hujun Bao · Weiwei Xu · Rynson Lau
Poster
Benchmarking and Analyzing 3D Human Pose and Shape Estimation Beyond Algorithms
Hui En Pang · Zhongang Cai · Lei Yang · Tianwei Zhang · Ziwei Liu
Workshop
Image-computable Bayesian model for 3D motion estimation with natural stimuli explains human biases
Daniel Herrera-Esposito · Johannes Burge
Workshop
Sat 8:56 Facial Composite Generation with Iterative Human Feedback
Florian Strohm · Ekta Sood · Dominike Thomas · Mihai Bace · Andreas Bulling
Poster
HUMANISE: Language-conditioned Human Motion Generation in 3D Scenes
Zan Wang · Yixin Chen · Tengyu Liu · Yixin Zhu · Wei Liang · Siyuan Huang