Search All 2022 Events
 

66 Results

<<   <   Page 1 of 6   >   >>
Poster
Towards Efficient 3D Object Detection with Knowledge Distillation
Jihan Yang · Shaoshuai Shi · Runyu Ding · Zhe Wang · Xiaojuan Qi
Workshop
A Benchmark for Out of Distribution Detection in Point Cloud 3D Semantic Segmentation
Lokesh Veeramacheneni · Matias Valdenegro-Toro
Poster
Tue 14:00 DeepInteraction: 3D Object Detection via Modality Interaction
Zeyu Yang · Jiaqi Chen · Zhenwei Miao · Wei Li · Xiatian Zhu · Li Zhang
Poster
Tue 9:00 Video-based Human-Object Interaction Detection from Tubelet Tokens
Danyang Tu · Wei Sun · Xiongkuo Min · Guangtao Zhai · Wei Shen
Poster
MoGDE: Boosting Mobile Monocular 3D Object Detection with Ground Depth Estimation
Yunsong Zhou · Quan Liu · Hongzi Zhu · Yunzhe Li · Shan Chang · Minyi Guo
Poster
4D Unsupervised Object Discovery
Yuqi Wang · Yuntao Chen · ZHAO-XIANG ZHANG
Poster
Thu 14:00 Prototypical VoteNet for Few-Shot 3D Point Cloud Object Detection
Shizhen Zhao · Xiaojuan Qi
Poster
Wed 9:00 Learning to Discover and Detect Objects
Vladimir Fomenko · Ismail Elezi · Deva Ramanan · Laura Leal-TaixĂ© · Aljosa Osep
Poster
Unifying Voxel-based Representation with Transformer for 3D Object Detection
Yanwei Li · Yilun Chen · Xiaojuan Qi · Zeming Li · Jian Sun · Jiaya Jia
Poster
Tue 14:00 Look Around and Refer: 2D Synthetic Semantics Knowledge Distillation for 3D Visual Grounding
Eslam Bakr · Yasmeen Alsaedy · Mohamed Elhoseiny
Poster
Thu 14:00 Spatial Pruned Sparse Convolution for Efficient 3D Object Detection
Jianhui Liu · Yukang Chen · Xiaoqing Ye · Zhuotao Tian · Xiao Tan · Xiaojuan Qi
Workshop
TALISMAN: Targeted Active Learning for Object Detection with Rare Classes and Slices using Submodular Mutual Information
Suraj Kothawade · Saikat Ghosh · Sumit Shekhar · Yu Xiang · Rishabh Iyer