Search All 2022 Events
 

41 Results

<<   <   Page 1 of 4   >   >>
Workshop
A Benchmark for Out of Distribution Detection in Point Cloud 3D Semantic Segmentation
Lokesh Veeramacheneni · Matias Valdenegro-Toro
Poster
Thu 9:00 PeRFception: Perception using Radiance Fields
Yoonwoo Jeong · Seungjoo Shin · Junha Lee · Chris Choy · Anima Anandkumar · Minsu Cho · Jaesik Park
Workshop
Improving Predictive Performance and Calibration by Weight Fusion in Semantic Segmentation
Timo Saemann · Ahmed Hammam · Andrei Bursuc · Christoph Stiller · Horst-Michael Gross
Poster
Weak-shot Semantic Segmentation via Dual Similarity Transfer
Junjie Chen · Li Niu · Siyuan Zhou · Jianlou Si · Chen Qian · Liqing Zhang
Workshop
Certified Defences Against Adversarial Patch Attacks on Semantic Segmentation
Maksym Yatsura · Kaspar Sakmann · N. Grace Hua · Matthias Hein · Jan Hendrik Metzen
Poster
Wed 9:00 RTFormer: Efficient Design for Real-Time Semantic Segmentation with Transformer
Jian Wang · Chenhui Gou · Qiman Wu · Haocheng Feng · Junyu Han · Errui Ding · Jingdong Wang
Poster
Thu 14:00 PolarMix: A General Data Augmentation Technique for LiDAR Point Clouds
Aoran Xiao · Jiaxing Huang · Dayan Guan · Kaiwen Cui · Shijian Lu · Ling Shao
Poster
[Re] Background-Aware Pooling and Noise-Aware Loss for Weakly-Supervised Semantic Segmentation
Aryan Mehta · Karan Uppal · Kaushal Jadhav · Monish Natarajan · Mradul Agrawal · Debashish Chakravarty
Poster
Wed 14:00 Expediting Large-Scale Vision Transformer for Dense Prediction without Fine-tuning
WEICONG LIANG · YUHUI YUAN · Henghui Ding · Xiao Luo · Weihong Lin · Ding Jia · Zheng Zhang · Chao Zhang · Han Hu
Poster
SAPA: Similarity-Aware Point Affiliation for Feature Upsampling
Hao Lu · Wenze Liu · Zixuan Ye · Hongtao Fu · Yuliang Liu · Zhiguo Cao
Poster
Tue 14:00 Mining Unseen Classes via Regional Objectness: A Simple Baseline for Incremental Segmentation
Zekang Zhang · Guangyu Gao · Zhiyuan Fang · Jianbo Jiao · Yunchao Wei
Workshop
Thu 23:40 CLUDA : Contrastive Learning in Unsupervised Domain Adaptation for Semantic Segmentation
Midhun Vayyat · Kasi Jaswin · Anuraag Bhattacharya · Shuaib Ahmed · Rahul Tallamraju