Search All 2022 Events
 

55 Results

<<   <   Page 1 of 5   >   >>
Poster
[Re] Lifting 2D StyleGAN for 3D-Aware Face Generation
Doğa Yılmaz · Furkan Kınlı · Barış Özcan · Furkan Kıraç
Poster
Towards Hard-pose Virtual Try-on via 3D-aware Global Correspondence Learning
Zaiyu Huang · Hanhui Li · Zhenyu Xie · Michael Kampffmeyer · qingling Cai · Xiaodan Liang
Poster
Wed 9:00 VoxGRAF: Fast 3D-Aware Image Synthesis with Sparse Voxel Grids
Katja Schwarz · Axel Sauer · Michael Niemeyer · Yiyi Liao · Andreas Geiger
Poster
Thu 9:00 Improving 3D-aware Image Synthesis with A Geometry-aware Discriminator
Zifan Shi · Yinghao Xu · Yujun Shen · Deli Zhao · Qifeng Chen · Dit-Yan Yeung
Poster
Thu 14:00 AniFaceGAN: Animatable 3D-Aware Face Image Generation for Video Avatars
Yue Wu · Yu Deng · Jiaolong Yang · Fangyun Wei · Qifeng Chen · Xin Tong
Poster
Wed 9:00 Geometry-aware Two-scale PIFu Representation for Human Reconstruction
Zheng Dong · Ke Xu · Ziheng Duan · Hujun Bao · Weiwei Xu · Rynson Lau
Workshop
Towards Geometry-Aware Cell Segmentation in Microscopy Images
Zhexu Jin · Gaoyang Li · Huansheng Cao · Dongmian Zou
Workshop
Physics-aware Graph Neural Network for Accurate RNA 3D Structure Prediction
Shuo Zhang · Lei Xie · Yang Liu
Poster
Thu 14:00 Embodied Scene-aware Human Pose Estimation
Zhengyi Luo · Shun Iwase · Ye Yuan · Kris Kitani
Workshop
Physics aware inference for the cryo-EM inverse problem: anisotropic network model heterogeneity, global 3D pose and microscope defocus
Geoffrey Woollard · Shayan Shekarforoush · Frank Wood · Marcus Brubaker · Khanh Dao Duc
Workshop
Proposal of a topology-aware method to segment 3D plant tissues images.
Minh On · Nicolas Boutry · Jonathan Fabrizio
Poster
SNAKE: Shape-aware Neural 3D Keypoint Field
Chengliang Zhong · Peixing You · Xiaoxue Chen · Hao Zhao · Fuchun Sun · Guyue Zhou · Xiaodong Mu · Chuang Gan · Wenbing Huang