Search All 2022 Events
 

32 Results

<<   <   Page 1 of 3   >   >>
Poster
GenerSpeech: Towards Style Transfer for Generalizable Out-Of-Domain Text-to-Speech
Rongjie Huang · Yi Ren · Jinglin Liu · Chenye Cui · Zhou Zhao
Workshop
Do Domain Generalization Methods Generalize Well?
Akshay Mehra · Bhavya Kailkhura · Pin-Yu Chen · Jihun Hamm
Competition
Thu 4:50 Transfer Learning Award: Team SI Analytics - Domain Generalization Strategy to Train Classifiers Robust to Spatial-Temporal Shift
Yeji Choi
Workshop
Domain Generalization for Robust Model-Based Offline RL
Alan Clark · Shoaib Siddiqui · Robert Kirk · Usman Anwar · Stephen Chung · David Krueger
Workshop
Improving Domain Generalization with Interpolation Robustness
Ragja Palakkadavath · Thanh Nguyen-Tang · Sunil Gupta · Svetha Venkatesh
Workshop
Toward domain generalized pruning by scoring out-of-distribution importance
RIZHAO CAI · Haoliang Li · Alex Kot
Workshop
Domain Generalization for Robust Model-Based Offline Reinforcement Learning
Alan Clark · Shoaib Siddiqui · Robert Kirk · Usman Anwar · Stephen Chung · David Krueger
Workshop
Diversity Boosted Learning for Domain Generalization with A Large Number of Domains
XI LENG · Yatao Bian · Xiaoying Tang
Poster
Tue 14:00 Adversarial Style Augmentation for Domain Generalized Urban-Scene Segmentation
Zhun Zhong · Yuyang Zhao · Gim Hee Lee · Nicu Sebe
Poster
Generalized One-shot Domain Adaptation of Generative Adversarial Networks
Zicheng Zhang · Yinglu Liu · Congying Han · Tiande Guo · Ting Yao · Tao Mei
Workshop
Improving Domain Generalization with Interpolation Robustness
Ragja Palakkadavath · Thanh Nguyen-Tang · Sunil Gupta · Svetha Venkatesh
Poster
ZIN: When and How to Learn Invariance Without Environment Partition?
Yong Lin · Shengyu Zhu · Lu Tan · Peng Cui