Search All 2022 Events
 

30 Results

<<   <   Page 1 of 3   >   >>
Workshop
Fri 11:30 Transformers are Sample-Efficient World Models
Vincent Micheli · Eloi Alonso · Fran├žois Fleuret
Workshop
Parameter-Efficient Finetuning of Transformers for Source Code
Shamil Ayupov · Nadezhda Chirkova
Workshop
Efficient Queries Transformer Neural Processes
Leo Feng · Hossein Hajimirsadeghi · Yoshua Bengio · Mohamed Osama Ahmed
Poster
Wed 14:00 Memory Efficient Continual Learning with Transformers
Beyza Ermis · Giovanni Zappella · Martin Wistuba · Aditya Rawal · Cedric Archambeau
Workshop
Sat 9:25 HEAT: Hardware-Efficient Automatic Tensor Decomposition for Transformer Compression
Jiaqi Gu · Ben Keller · Jean Kossaifi · Anima Anandkumar · Brucek Khailany · David Pan
Workshop
HEAT: Hardware-Efficient Automatic Tensor Decomposition for Transformer Compression
Jiaqi Gu · Ben Keller · Jean Kossaifi · Anima Anandkumar · Brucek Khailany · David Pan
Poster
Tue 9:00 Scalable and Efficient Training of Large Convolutional Neural Networks with Differential Privacy
Zhiqi Bu · Jialin Mao · Shiyun Xu
Poster
Tue 9:00 EcoFormer: Energy-Saving Attention with Linear Complexity
Jing Liu · Zizheng Pan · Haoyu He · Jianfei Cai · Bohan Zhuang
Poster
Thu 9:00 TokenMixup: Efficient Attention-guided Token-level Data Augmentation for Transformers
Hyeong Kyu Choi · Joonmyung Choi · Hyunwoo Kim
Poster
Wed 9:00 Orthogonal Transformer: An Efficient Vision Transformer Backbone with Token Orthogonalization
Huaibo Huang · Xiaoqiang Zhou · Ran He
Poster
Wed 9:00 Scaling & Shifting Your Features: A New Baseline for Efficient Model Tuning
Dongze Lian · Daquan Zhou · Jiashi Feng · Xinchao Wang
Poster
SegViT: Semantic Segmentation with Plain Vision Transformers
Bowen Zhang · Zhi Tian · Quan Tang · Xiangxiang Chu · Xiaolin Wei · Chunhua Shen · Yifan liu