Search All 2022 Events
 

95 Results

<<   <   Page 1 of 8   >   >>
Tutorial
Mon 2:00 The Role of Meta-learning for Few-shot Learning
Eleni Triantafillou
Poster
BadPrompt: Backdoor Attacks on Continuous Prompts
Xiangrui Cai · Haidong Xu · Sihan Xu · Ying ZHANG · Yuan xiaojie
Workshop
Meta-Learning Makes a Better Multimodal Few-shot Learner
Ivona Najdenkoska · Xiantong Zhen · Marcel Worring
Workshop
Fri 8:10 Contributed Talk 1: FiT: Parameter Efficient Few-shot Transfer Learning
Workshop
FiT: Parameter Efficient Few-shot Transfer Learning
Aliaksandra Shysheya · John Bronskill · Massimiliano Patacchiola · Sebastian Nowozin · Richard Turner
Poster
Wed 14:00 Sharing Knowledge for Meta-learning with Feature Descriptions
Tomoharu Iwata · Atsutoshi Kumagai
Poster
Tue 14:00 On Enforcing Better Conditioned Meta-Learning for Rapid Few-Shot Adaptation
Markus Hiller · Mehrtash Harandi · Tom Drummond
Workshop
Few-Shot Calibration of Set Predictors via Meta-Learned Cross-Validation-Based Conformal Prediction
Sangwoo Park · Kfir M. Cohen · Osvaldo Simeone
Workshop
Land Use Prediction using Electro-Optical to SAR Few-Shot Transfer Learning
Marcel Hussing · Karen Li · Eric Eaton
Poster
Thu 14:00 PAC Prediction Sets for Meta-Learning
Sangdon Park · Edgar Dobriban · Insup Lee · Osbert Bastani
Poster
Thu 9:00 An Embarrassingly Simple Approach to Semi-Supervised Few-Shot Learning
Xiu-Shen Wei · H.-Y. Xu · Faen Zhang · Yuxin Peng · Wei Zhou
Workshop
Contrastive Graph Few-Shot Learning
Chunhui Zhang · Hongfu Liu · Jundong Li · Yanfang Ye · Chuxu Zhang