Search All 2022 Events
 

70 Results

<<   <   Page 1 of 6   >   >>
Poster
Tue 14:00 Singular Value Fine-tuning: Few-shot Segmentation requires Few-parameters Fine-tuning
Yanpeng Sun · Qiang Chen · Xiangyu He · Jian Wang · Haocheng Feng · Junyu Han · Errui Ding · Jian Cheng · Zechao Li · Jingdong Wang
Poster
Thu 14:00 Feature-Proxy Transformer for Few-Shot Segmentation
Jian-Wei Zhang · Yifan Sun · Yi Yang · Wei Chen
Poster
Thu 14:00 Intermediate Prototype Mining Transformer for Few-Shot Semantic Segmentation
YUANWEI LIU · Nian Liu · Xiwen Yao · Junwei Han
Poster
Decoupling Classifier for Boosting Few-shot Object Detection and Instance Segmentation
Bin-Bin Gao · Xiaochen Chen · Zhongyi Huang · Congchong Nie · Jun Liu · Jinxiang Lai · GUANNAN JIANG · Xi Wang · Chengjie Wang
Poster
Thu 14:00 Mask Matching Transformer for Few-Shot Segmentation
siyu jiao · Gengwei Zhang · Shant Navasardyan · Ling Chen · Yao Zhao · Yunchao Wei · Honghui Shi
Poster
Thu 14:00 The Unreliability of Explanations in Few-shot Prompting for Textual Reasoning
Xi Ye · Greg Durrett
Workshop
Few-Shot Diffusion Models
Giorgio Giannone · Didrik Nielsen · Ole Winther
Workshop
Few-shot Backdoor Attacks via Neural Tangent Kernels
Jonathan Hayase · Sewoong Oh
Tutorial
Mon 2:00 The Role of Meta-learning for Few-shot Learning
Eleni Triantafillou
Workshop
Fri 8:10 Contributed Talk 1: FiT: Parameter Efficient Few-shot Transfer Learning
Poster
BadPrompt: Backdoor Attacks on Continuous Prompts
Xiangrui Cai · Haidong Xu · Sihan Xu · Ying ZHANG · Yuan xiaojie
Workshop
FiT: Parameter Efficient Few-shot Transfer Learning
Aliaksandra Shysheya · John Bronskill · Massimiliano Patacchiola · Sebastian Nowozin · Richard Turner