Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Wed 9:00 Structure-Aware Image Segmentation with Homotopy Warping
Xiaoling Hu
Poster
Thu 9:00 ReCo: Retrieve and Co-segment for Zero-shot Transfer
Gyungin Shin · Weidi Xie · Samuel Albanie
Workshop
Towards Geometry-Aware Cell Segmentation in Microscopy Images
Zhexu Jin · Gaoyang Li · Huansheng Cao · Dongmian Zou
Poster
ComGAN: Unsupervised Disentanglement and Segmentation via Image Composition
Rui Ding · Kehua Guo · Xiangyuan Zhu · Zheng Wu · Liwei Wang