Search All 2022 Events
 

37 Results

<<   <   Page 1 of 4   >   >>
Poster
Wed 9:00 Structure-Aware Image Segmentation with Homotopy Warping
Xiaoling Hu
Poster
Thu 9:00 ReCo: Retrieve and Co-segment for Zero-shot Transfer
Gyungin Shin · Weidi Xie · Samuel Albanie
Workshop
Towards Geometry-Aware Cell Segmentation in Microscopy Images
Zhexu Jin · Gaoyang Li · Huansheng Cao · Dongmian Zou
Poster
ComGAN: Unsupervised Disentanglement and Segmentation via Image Composition
Rui Ding · Kehua Guo · Xiangyuan Zhu · Zheng Wu · Liwei Wang
Workshop
Probabilistic Interactive Segmentation for Medical Images
Hallee Wong · John Guttag · Adrian Dalca
Workshop
Interactive Medical Image Segmentation with Self-Adaptive Confidence Calibration
Wenhao Li · Chuyun Shen · Qisen Xu · Bin Hu · · Haibin Cai · Fengping Zhu · Yuxin Li · Xiangfeng Wang
Affinity Workshop
Probabilistic Interactive Segmentation for Medical Images
Hallee Wong · John Guttag · Adrian Dalca
Affinity Workshop
Mon 7:25 Contributed talk (Mina Ghadimi Atigh) - "Hyperbolic Image Segmentation"
Mina Ghadimi Atigh
Affinity Workshop
Mon 9:20 Stronger is not better: Better Augmentations in Contrastive Learning for Medical Image Segmentation
Azeez Idris
Affinity Workshop
Hyperbolic Image Segmentation
Mina Ghadimi Atigh · Julian Schoep · Erman Acar · Nanne van Noord · Pascal Mettes
Workshop
Reliability benchmarks for image segmentation
Estefany Kelly Buchanan · Michael Dusenberry · Jie Ren · Kevin Murphy · Balaji Lakshminarayanan · Dustin Tran
Workshop
FuzzyNet: A Fuzzy Attention Module for Polyp Segmentation
Krushi Patel · Guanghui Wang · Fengjun Li