Search All 2022 Events
 

14 Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Workshop
Blind Drifting: Diffusion models with a linear SDE drift term for blind image restoration tasks
Simon Welker · Henry Chapman · Timo Gerkmann
Poster
Stochastic Window Transformer for Image Restoration
Jie Xiao · Xueyang Fu · Feng Wu · Zheng-Jun Zha
Poster
Tue 14:00 Rethinking Image Restoration for Object Detection
Shangquan Sun · Wenqi Ren · Tao Wang · Xiaochun Cao
Poster
Cross Aggregation Transformer for Image Restoration
Zheng Chen · Yulun Zhang · Jinjin Gu · yongbing zhang · Linghe Kong · Xin Yuan
Poster
Thu 14:00 Towards Robust Blind Face Restoration with Codebook Lookup Transformer
Shangchen Zhou · Kelvin Chan · Chongyi Li · Chen Change Loy
Poster
Self-Supervised Image Restoration with Blurry and Noisy Pairs
Zhilu Zhang · RongJian Xu · Ming Liu · Zifei Yan · Wangmeng Zuo
Poster
Tue 14:00 Flare7K: A Phenomenological Nighttime Flare Removal Dataset
Yuekun Dai · Chongyi Li · Shangchen Zhou · Ruicheng Feng · Chen Change Loy
Poster
Multi-Scale Adaptive Network for Single Image Denoising
Yuanbiao Gou · Peng Hu · Jiancheng Lv · Joey Tianyi Zhou · Xi Peng
Poster
Thu 14:00 Deep Fourier Up-Sampling
man zhou · Hu Yu · Jie Huang · Feng Zhao · Jinwei Gu · Chen Change Loy · Deyu Meng · Chongyi Li
Workshop
Fri 6:50 Blind Drifting: Diffusion models with a linear SDE drift term for blind image restoration tasks
Simon Welker · Henry Chapman · Timo Gerkmann
Poster
Tue 14:00 QC-StyleGAN - Quality Controllable Image Generation and Manipulation
Dat Viet Thanh Nguyen · Phong Tran The · Tan M. Dinh · Cuong Pham · Anh Tran
Poster
Generative Status Estimation and Information Decoupling for Image Rain Removal
Di Lin · Xin WANG · Jia Shen · Renjie Zhang · Ruonan Liu · Miaohui Wang · Wuyuan Xie · Qing Guo · Ping Li