Search All 2022 Events
 

12 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Tue 9:00 Decoupling Features in Hierarchical Propagation for Video Object Segmentation
Zongxin Yang · Yi Yang
Poster
MinVIS: A Minimal Video Instance Segmentation Framework without Video-based Training
De-An Huang · Zhiding Yu · Anima Anandkumar
Workshop
Instance-Aware Observer Network for Out-of-Distribution Object Segmentation
Victor Besnier · Andrei Bursuc · Alexandre Briot · David Picard
Poster
Thu 9:00 Learning Equivariant Segmentation with Instance-Unique Querying
Wenguan Wang · James Liang · Dongfang Liu
Poster
TOIST: Task Oriented Instance Segmentation Transformer with Noun-Pronoun Distillation
Pengfei Li · Beiwen Tian · Yongliang Shi · Xiaoxue Chen · Hao Zhao · Guyue Zhou · Ya-Qin Zhang
Affinity Workshop
An instance segmentation approach for automatic insulator defect detection
· ELDAD Antwi-Bekoe
Affinity Workshop
Multi Mix Mask – RCNN (M3RCNN) for Instance Intervertebral Disc Segmentation
Malinda Vania · Sunghoon Lim
Poster
Tue 14:00 VITA: Video Instance Segmentation via Object Token Association
Miran Heo · Sukjun Hwang · Seoung Wug Oh · Joon-Young Lee · Seon Joo Kim
Poster
Learning Superpoint Graph Cut for 3D Instance Segmentation
Le Hui · Linghua Tang · Yaqi Shen · Jin Xie · Jian Yang
Workshop
Membrane and microtubule rapid instance segmentation with dimensionless instance segmentation by learning graph representations of point clouds
Robert Kiewisz · Tristan Bepler
Poster
Decoupling Classifier for Boosting Few-shot Object Detection and Instance Segmentation
Bin-Bin Gao · Xiaochen Chen · Zhongyi Huang · Congchong Nie · Jun Liu · Jinxiang Lai · GUANNAN JIANG · Xi Wang · Chengjie Wang
Poster
InsPro: Propagating Instance Query and Proposal for Online Video Instance Segmentation
Fei He · Haoyang Zhang · Naiyu Gao · Jian Jia · Yanhu Shan · Xin Zhao · Kaiqi Huang