Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 3   >   >>
Poster
Tue 14:00 CyCLIP: Cyclic Contrastive Language-Image Pretraining
Shashank Goel · Hritik Bansal · Sumit Bhatia · Ryan Rossi · Vishwa Vinay · Aditya Grover
Poster
Contrastive Language-Image Pre-Training with Knowledge Graphs
Xuran Pan · Tianzhu Ye · Dongchen Han · Shiji Song · Gao Huang
Poster
Tue 14:00 Multimodal Contrastive Learning with LIMoE: the Language-Image Mixture of Experts
Basil Mustafa · Carlos Riquelme · Joan Puigcerver · Rodolphe Jenatton · Neil Houlsby
Poster
Thu 14:00 ELEVATER: A Benchmark and Toolkit for Evaluating Language-Augmented Visual Models
Chunyuan Li · Haotian Liu · Liunian Li · Pengchuan Zhang · Jyoti Aneja · Jianwei Yang · Ping Jin · Houdong Hu · Zicheng Liu · Yong Jae Lee · Jianfeng Gao
Poster
Tue 9:00 CLIPDraw: Exploring Text-to-Drawing Synthesis through Language-Image Encoders
Kevin Frans · Lisa Soros · Olaf Witkowski
Poster
RLIP: Relational Language-Image Pre-training for Human-Object Interaction Detection
Hangjie Yuan · Jianwen Jiang · Samuel Albanie · Tao Feng · Ziyuan Huang · Dong Ni · Mingqian Tang
Poster
Thu 14:00 K-LITE: Learning Transferable Visual Models with External Knowledge
Sheng Shen · Chunyuan Li · Xiaowei Hu · Yujia Xie · Jianwei Yang · Pengchuan Zhang · Zhe Gan · Lijuan Wang · Lu Yuan · Ce Liu · Kurt Keutzer · Trevor Darrell · Anna Rohrbach · Jianfeng Gao
Poster
Tue 9:00 UniCLIP: Unified Framework for Contrastive Language-Image Pre-training
Janghyeon Lee · Jongsuk Kim · Hyounguk Shon · Bumsoo Kim · Seung Hwan Kim · Honglak Lee · Junmo Kim
Poster
OmniVL: One Foundation Model for Image-Language and Video-Language Tasks
Junke Wang · Dongdong Chen · Zuxuan Wu · Chong Luo · Luowei Zhou · Yucheng Zhao · Yujia Xie · Ce Liu · Yu-Gang Jiang · Lu Yuan
Workshop
Adapting Pretrained Vision-Language Foundational Models to Medical Imaging Domains
Pierre Chambon · Christian Bluethgen · Curtis Langlotz · Akshay Chaudhari
Poster
Thu 9:00 ReCo: Retrieve and Co-segment for Zero-shot Transfer
Gyungin Shin · Weidi Xie · Samuel Albanie
Poster
Tue 14:00 Fine-Grained Semantically Aligned Vision-Language Pre-Training
Juncheng Li · XIN HE · Longhui Wei · Long Qian · Linchao Zhu · Lingxi Xie · Yueting Zhuang · Qi Tian · Siliang Tang