Search All 2022 Events
 

8 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
BEVFusion: A Simple and Robust LiDAR-Camera Fusion Framework
Tingting Liang · Hongwei Xie · Kaicheng Yu · Zhongyu Xia · Zhiwei Lin · Yongtao Wang · Tao Tang · Bing Wang · Zhi Tang
Workshop
Direct LiDAR-based object detector training from automated 2D detections
Robert McCraith · Eldar Insafutdinov · Lukas Neumann · Andrea Vedaldi
Poster
Thu 14:00 PolarMix: A General Data Augmentation Technique for LiDAR Point Clouds
Aoran Xiao · Jiaxing Huang · Dayan Guan · Kaiwen Cui · Shijian Lu · Ling Shao
Workshop
Analyzing Deep Learning Representations of Point Clouds for Real-Time In-Vehicle LiDAR Perception
Marc Uecker · Tobias Fleck · Marcel Pflugfelder · Marius Zöllner
Workshop
Stress-Testing Point Cloud Registration on Automotive LiDAR
Amnon Drory · Raja Giryes · Shai Avidan
Poster
Fully Convolutional One-Stage 3D Object Detection on LiDAR Range Images
Zhi Tian · Xiangxiang Chu · Xiaoming Wang · Xiaolin Wei · Chunhua Shen
Affinity Workshop
Object Segmentation of Cluttered Airborne LiDAR Point Clouds
Mariona Carós · Ariadna Just · Santi Seguí · Jordi Vitria
Poster
Fully Sparse 3D Object Detection
Lue Fan · Feng Wang · Naiyan Wang · ZHAO-XIANG ZHANG