Search All 2022 Events
 

16 Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Poster
Tue 14:00 Spatial Mixture-of-Experts
Nikoli Dryden · Torsten Hoefler
Poster
TA-MoE: Topology-Aware Large Scale Mixture-of-Expert Training
Chang Chen · Min Li · Zhihua Wu · Dianhai Yu · Chao Yang
Poster
Thu 14:00 Towards Understanding the Mixture-of-Experts Layer in Deep Learning
Zixiang Chen · Yihe Deng · Yue Wu · Quanquan Gu · Yuanzhi Li
Workshop
A Mixture-of-Expert Approach to RL-based Dialogue Management
Yinlam Chow · Azamat Tulepbergenov · Ofir Nachum · Dhawal Gupta · Moonkyung Ryu · Mohammad Ghavamzadeh · Craig Boutilier
Workshop
Sparse Mixture-of-Experts are Domain Generalizable Learners
Bo Li · Yifei Shen · Jingkang Yang · Yezhen Wang · Jiawei Ren · Tong Che · Jun Zhang · Ziwei Liu
Poster
Wed 14:00 Mixture-of-Experts with Expert Choice Routing
Yanqi Zhou · Tao Lei · Hanxiao Liu · Nan Du · Yanping Huang · Vincent Zhao · Andrew Dai · zhifeng Chen · Quoc V Le · James Laudon
Poster
Wed 9:00 MĀ³ViT: Mixture-of-Experts Vision Transformer for Efficient Multi-task Learning with Model-Accelerator Co-design
hanxue liang · Zhiwen Fan · Rishov Sarkar · Ziyu Jiang · Tianlong Chen · Kai Zou · Yu Cheng · Cong Hao · Zhangyang Wang
Poster
Thu 9:00 Meta-DMoE: Adapting to Domain Shift by Meta-Distillation from Mixture-of-Experts
Tao Zhong · Zhixiang Chi · Li Gu · Yang Wang · Yuanhao Yu · Jin Tang
Poster
Thu 9:00 VLMo: Unified Vision-Language Pre-Training with Mixture-of-Modality-Experts
Hangbo Bao · Wenhui Wang · Li Dong · Qiang Liu · Owais Khan Mohammed · Kriti Aggarwal · Subhojit Som · Songhao Piao · Furu Wei
Poster
Thu 14:00 On the Adversarial Robustness of Mixture of Experts
Joan Puigcerver · Rodolphe Jenatton · Carlos Riquelme · Pranjal Awasthi · Srinadh Bhojanapalli
Poster
Tue 14:00 Is a Modular Architecture Enough?
Sarthak Mittal · Yoshua Bengio · Guillaume Lajoie
Poster
Learning Expressive Meta-Representations with Mixture of Expert Neural Processes
Qi Wang · Herke van Hoof