Search All 2022 Events
 

103 Results

<<   <   Page 1 of 9   >   >>
Workshop
Fri 13:00 Contrastive Pre-Training for Multimodal Medical Time Series
Aniruddh Raghu · Payal Chandak · Ridwan Alam · John Guttag · Collin Stultz
Workshop
Fri 12:30 Contrastive Pre-Training for Multimodal Medical Time Series
Aniruddh Raghu · Payal Chandak · Ridwan Alam · John Guttag · Collin Stultz
Poster
Thu 9:00 Transferring Pre-trained Multimodal Representations with Cross-modal Similarity Matching
Byoungjip Kim · Sungik Choi · Dasol Hwang · Moontae Lee · Honglak Lee
Poster
Multi-Lingual Acquisition on Multimodal Pre-training for Cross-modal Retrieval
Liang Zhang · Anwen Hu · Qin Jin
Poster
Wed 14:00 Scaling Multimodal Pre-Training via Cross-Modality Gradient Harmonization
Junru Wu · Yi Liang · feng han · Hassan Akbari · Zhangyang Wang · Cong Yu
Poster
Long-Form Video-Language Pre-Training with Multimodal Temporal Contrastive Learning
Yuchong Sun · Hongwei Xue · Ruihua Song · Bei Liu · Huan Yang · Jianlong Fu
Workshop
Fri 9:15 Carsten Binnig - Pre-trained Models for Learned DBMS Components
Carsten Binnig
Workshop
Fri 12:59 Gradient Knowledge Distillation for Pre-trained Language Models
Lean Wang · Lei Li · Xu Sun
Poster
Wed 9:00 Fine-Tuning Pre-Trained Language Models Effectively by Optimizing Subnetworks Adaptively
Haojie Zhang · Ge Li · Jia Li · Zhongjin Zhang · YUQI ZHU · Zhi Jin
Workshop
Gradient Knowledge Distillation for Pre-trained Language Models
Lean Wang · Lei Li · Xu Sun
Workshop
Forgetting Data from Pre-trained GANs
Zhifeng Kong · Kamalika Chaudhuri
Poster
Thu 9:00 Towards Efficient Post-training Quantization of Pre-trained Language Models
Haoli Bai · Lu Hou · Lifeng Shang · Xin Jiang · Irwin King · Michael R Lyu