Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 3   >   >>
Poster
NAS-Bench-Graph: Benchmarking Graph Neural Architecture Search
Yijian Qin · Ziwei Zhang · Xin Wang · Zeyang Zhang · Wenwu Zhu
Poster
Thu 9:00 Generalization Properties of NAS under Activation and Skip Connection Search
Zhenyu Zhu · Fanghui Liu · Grigorios Chrysos · Volkan Cevher
Poster
Tue 9:00 NAS-Bench-360: Benchmarking Neural Architecture Search on Diverse Tasks
Renbo Tu · Nicholas Roberts · Misha Khodak · Junhong Shen · Frederic Sala · Ameet Talwalkar
Poster
Wed 14:00 NAS-Bench-Suite-Zero: Accelerating Research on Zero Cost Proxies
Arjun Krishnakumar · Colin White · Arber Zela · Renbo Tu · Mahmoud Safari · Frank Hutter
Poster
Thu 14:00 UDC: Unified DNAS for Compressible TinyML Models for Neural Processing Units
Igor Fedorov · Ramon Matas · Hokchhay Tann · Chuteng Zhou · Matthew Mattina · Paul Whatmough
Poster
Tue 9:00 Efficient Architecture Search for Diverse Tasks
Junhong Shen · Misha Khodak · Ameet Talwalkar
Poster
Wed 9:00 TA-GATES: An Encoding Scheme for Neural Network Architectures
Xuefei Ning · Zixuan Zhou · Junbo Zhao · Tianchen Zhao · Yiping Deng · Changcheng Tang · Shuang Liang · Huazhong Yang · Yu Wang
Poster
Thu 9:00 AutoST: Towards the Universal Modeling of Spatio-temporal Sequences
Jianxin Li · Shuai Zhang · Hui Xiong · Haoyi Zhou
Poster
Thu 9:00 A Classification of $G$-invariant Shallow Neural Networks
Devanshu Agrawal · James Ostrowski
Poster
Tue 14:00 Saliency-Aware Neural Architecture Search
Ramtin Hosseini · Pengtao Xie
Poster
ZARTS: On Zero-order Optimization for Neural Architecture Search
Xiaoxing Wang · Wenxuan Guo · Jianlin Su · Xiaokang Yang · Junchi Yan
Poster
Tue 9:00 Unifying and Boosting Gradient-Based Training-Free Neural Architecture Search
YAO SHU · Zhongxiang Dai · Zhaoxuan Wu · Bryan Kian Hsiang Low