Search All 2022 Events
 

8 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Workshop
Falsehoods that ML researchers believe about OOD detection
Andi Zhang · Damon Wischik
Workshop
Covariate Shift Detection via Domain Interpolation Sensitivity
Tejas Gokhale · Joshua Feinglass · 'YZ' Yezhou Yang
Poster
Thu 9:00 3DOS: Towards 3D Open Set Learning - Benchmarking and Understanding Semantic Novelty Detection on Point Clouds
Antonio Alliegro · Francesco Cappio Borlino · Tatiana Tommasi
Workshop
OOD Detection with Class Ratio Estimation
Mingtian Zhang · Andi Zhang · Tim Xiao · Yitong Sun · Steven McDonagh
Poster
Wed 14:00 Beyond Mahalanobis Distance for Textual OOD Detection
Pierre Colombo · Eduardo Dadalto · Guillaume Staerman · Nathan Noiry · Pablo Piantanida
Poster
Thu 9:00 Watermarking for Out-of-distribution Detection
Qizhou Wang · Feng Liu · Yonggang Zhang · Jing Zhang · Chen Gong · Tongliang Liu · Bo Han
Poster
Wed 14:00 GraphDE: A Generative Framework for Debiased Learning and Out-of-Distribution Detection on Graphs
Zenan Li · Qitian Wu · Fan Nie · Junchi Yan
Poster
Tue 9:00 OpenOOD: Benchmarking Generalized Out-of-Distribution Detection
Jingkang Yang · Pengyun Wang · Dejian Zou · Zitang Zhou · Kunyuan Ding · WENXUAN PENG · Haoqi Wang · Guangyao Chen · Bo Li · Yiyou Sun · Xuefeng Du · Kaiyang Zhou · Wayne Zhang · Dan Hendrycks · Yixuan Li · Ziwei Liu