Search All 2022 Events
 

8 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Workshop
Covariate Shift Detection via Domain Interpolation Sensitivity
Tejas Gokhale · Joshua Feinglass · 'YZ' Yezhou Yang
Poster
ViewFool: Evaluating the Robustness of Visual Recognition to Adversarial Viewpoints
Yinpeng Dong · Shouwei Ruan · Hang Su · Caixin Kang · Xingxing Wei · Jun Zhu
Workshop
Attention for Compositional Modularity
Oleksiy Ostapenko · Pau Rodriguez · Alexandre Lacoste · Laurent Charlin
Poster
Thu 9:00 Measures of Information Reflect Memorization Patterns
Rachit Bansal · Danish Pruthi · Yonatan Belinkov
Poster
Tue 9:00 OpenOOD: Benchmarking Generalized Out-of-Distribution Detection
Jingkang Yang · Pengyun Wang · Dejian Zou · Zitang Zhou · Kunyuan Ding · WENXUAN PENG · Haoqi Wang · Guangyao Chen · Bo Li · Yiyou Sun · Xuefeng Du · Kaiyang Zhou · Wayne Zhang · Dan Hendrycks · Yixuan Li · Ziwei Liu
Poster
OOD Link Prediction Generalization Capabilities of Message-Passing GNNs in Larger Test Graphs
Yangze Zhou · Gitta Kutyniok · Bruno Ribeiro
Poster
A Win-win Deal: Towards Sparse and Robust Pre-trained Language Models
Yuanxin Liu · Fandong Meng · Zheng Lin · Jiangnan Li · Peng Fu · Yanan Cao · Weiping Wang · Jie Zhou
Poster
LOG: Active Model Adaptation for Label-Efficient OOD Generalization
Jie-Jing Shao · Lan-Zhe Guo · Xiao-wen Yang · Yu-Feng Li