Search All 2022 Events
 

4 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Tue 14:00 ZSON: Zero-Shot Object-Goal Navigation using Multimodal Goal Embeddings
Arjun Majumdar · Gunjan Aggarwal · Bhavika Devnani · Judy Hoffman · Dhruv Batra
Poster
Thu 9:00 Learning Active Camera for Multi-Object Navigation
Peihao Chen · Dongyu Ji · Kunyang Lin · Weiwen Hu · Wenbing Huang · Thomas Li · Mingkui Tan · Chuang Gan
Poster
TarGF: Learning Target Gradient Field to Rearrange Objects without Explicit Goal Specification
Mingdong Wu · Fangwei Zhong · Yulong Xia · Hao Dong
Poster
Thu 9:00 GRASP: Navigating Retrosynthetic Planning with Goal-driven Policy
Yemin Yu · Ying Wei · Kun Kuang · Zhengxing Huang · Huaxiu Yao · Fei Wu