Search All 2022 Events
 

3 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Wed 9:00 TA-GATES: An Encoding Scheme for Neural Network Architectures
Xuefei Ning · Zixuan Zhou · Junbo Zhao · Tianchen Zhao · Yiping Deng · Changcheng Tang · Shuang Liang · Huazhong Yang · Yu Wang
Poster
Tue 14:00 Smoothed Online Convex Optimization Based on Discounted-Normal-Predictor
Lijun Zhang · Wei Jiang · Jinfeng Yi · Tianbao Yang
Workshop
Few-Shot Calibration of Set Predictors via Meta-Learned Cross-Validation-Based Conformal Prediction
Sangwoo Park · Kfir M. Cohen · Osvaldo Simeone