Search All 2022 Events
 

11 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Wed 9:00 Visual Prompting via Image Inpainting
Amir Bar · Yossi Gandelsman · Trevor Darrell · Amir Globerson · Alexei Efros
Poster
Thu 14:00 Feature-Proxy Transformer for Few-Shot Segmentation
Jian-Wei Zhang · Yifan Sun · Yi Yang · Wei Chen
Workshop
Lightweight Prompt Learning with General Representation for Rehearsal-free Continual Learning
Hyunhee Chung · Kyung Ho Park
Poster
BadPrompt: Backdoor Attacks on Continuous Prompts
Xiangrui Cai · Haidong Xu · Sihan Xu · Ying ZHANG · Yuan xiaojie
Poster
OrdinalCLIP: Learning Rank Prompts for Language-Guided Ordinal Regression
Wanhua Li · Xiaoke Huang · Zheng Zhu · Yansong Tang · Xiu Li · Jie Zhou · Jiwen Lu
Workshop
Fri 10:05 Efficient Few-Shot Learning Without Prompts
Oren Pereg · Daniel Korat · Moshe Wasserblat · Lewis Tunstall · Unso Eun Seo Jo · Luke Bates · Nils Reimers
Workshop
Efficient Few-Shot Learning Without Prompts
Oren Pereg · Daniel Korat · Moshe Wasserblat · Lewis Tunstall · Unso Eun Seo Jo · Luke Bates · Nils Reimers
Poster
Decoupling Knowledge from Memorization: Retrieval-augmented Prompt Learning
Xiang Chen · Lei Li · Ningyu Zhang · Xiaozhuan Liang · Shumin Deng · Chuanqi Tan · Fei Huang · Luo Si · Huajun Chen
Poster
Thu 14:00 Large Language Models are Zero-Shot Reasoners
Takeshi Kojima · Shixiang (Shane) Gu · Machel Reid · Yutaka Matsuo · Yusuke Iwasawa
Poster
S-Prompts Learning with Pre-trained Transformers: An Occam’s Razor for Domain Incremental Learning
Yabin Wang · Zhiwu Huang · Xiaopeng Hong
Poster
Thu 9:00 DualCoOp: Fast Adaptation to Multi-Label Recognition with Limited Annotations
Ximeng Sun · Ping Hu · Kate Saenko