Search All 2022 Events
 

29 Results

<<   <   Page 1 of 3   >   >>
Poster
Decoupling Knowledge from Memorization: Retrieval-augmented Prompt Learning
Xiang Chen · Lei Li · Ningyu Zhang · Xiaozhuan Liang · Shumin Deng · Chuanqi Tan · Fei Huang · Luo Si · Huajun Chen
Poster
Tue 9:00 Retrieval-Augmented Diffusion Models
Andreas Blattmann · Robin Rombach · Kaan Oktay · Jonas Müller · Björn Ommer
Workshop
Memory in humans and deep language models: Linking hypotheses for model augmentation
Omri Raccah · Phoebe Chen · Theodore Willke · David Poeppel · Vy Vo
Poster
Wed 14:00 Decoupled Context Processing for Context Augmented Language Modeling
Zonglin Li · Ruiqi Guo · Sanjiv Kumar
Poster
Thu 9:00 ReCo: Retrieve and Co-segment for Zero-shot Transfer
Gyungin Shin · Weidi Xie · Samuel Albanie
Workshop
Optimizing Intermediate Representations of Generative Models for Phase Retrieval
Tobias Uelwer · Sebastian Konietzny · Stefan Harmeling
Poster
LGDN: Language-Guided Denoising Network for Video-Language Modeling
Haoyu Lu · Mingyu Ding · Nanyi Fei · Yuqi Huo · Zhiwu Lu
Workshop
Fri 9:05 Building Language Models Based on Retrieval
Danqi Chen
Poster
Wed 9:00 Robustness Analysis of Video-Language Models Against Visual and Language Perturbations
Madeline Chantry · Shruti Vyas · Hamid Palangi · Yogesh Rawat · Vibhav Vineet
Workshop
Zero-shot Video Moment Retrieval With Off-the-Shelf Models
Anuj Diwan · Puyuan Peng · Raymond Mooney
Workshop
Fri 13:30 Neuro-Symbolic Language Modeling with Automaton-augmented Retrieval
Graham Neubig
Poster
Thu 9:00 A Neural Corpus Indexer for Document Retrieval
Yujing Wang · Yingyan Hou · Haonan Wang · Ziming Miao · Shibin Wu · Hao Sun · Qi Chen · Yuqing Xia · Chengmin Chi · Guoshuai Zhao · Zheng Liu · Xing Xie · Hao Sun · Weiwei Deng · Qi Zhang · Mao Yang