Search All 2022 Events
 

3 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 9:00 PAC: Assisted Value Factorization with Counterfactual Predictions in Multi-Agent Reinforcement Learning
Hanhan Zhou · Tian Lan · Vaneet Aggarwal
Poster
Thu 9:00 ResQ: A Residual Q Function-based Approach for Multi-Agent Reinforcement Learning Value Factorization
Siqi Shen · Mengwei Qiu · Jun Liu · Weiquan Liu · Yongquan Fu · Xinwang Liu · Cheng Wang
Poster
Multiagent Q-learning with Sub-Team Coordination
Wenhan Huang · Kai Li · Kun Shao · Tianze Zhou · Matthew Taylor · Jun Luo · Dongge Wang · Hangyu Mao · Jianye Hao · Jun Wang · Xiaotie Deng