Search All 2022 Events
 

111 Results

<<   <   Page 1 of 10   >   >>
Poster
LGDN: Language-Guided Denoising Network for Video-Language Modeling
Haoyu Lu · Mingyu Ding · Nanyi Fei · Yuqi Huo · Zhiwu Lu
Poster
Wed 9:00 Robustness Analysis of Video-Language Models Against Visual and Language Perturbations
Madeline Chantry · Shruti Vyas · Hamid Palangi · Yogesh Rawat · Vibhav Vineet
Affinity Workshop
Temporal Cycle Consistency: for a Video-to-Video Translation.
Kirubel Abebe Senbeto
Poster
Tue 9:00 Video-based Human-Object Interaction Detection from Tubelet Tokens
Danyang Tu · Wei Sun · Xiongkuo Min · Guangtao Zhai · Wei Shen
Poster
OmniVL: One Foundation Model for Image-Language and Video-Language Tasks
Junke Wang · Dongdong Chen · Zuxuan Wu · Chong Luo · Luowei Zhou · Yucheng Zhao · Yujia Xie · Ce Liu · Yu-Gang Jiang · Lu Yuan
Poster
MinVIS: A Minimal Video Instance Segmentation Framework without Video-based Training
De-An Huang · Zhiding Yu · Anima Anandkumar
Poster
Wed 14:00 Bringing Image Scene Structure to Video via Frame-Clip Consistency of Object Tokens
Elad Ben Avraham · Roei Herzig · Karttikeya Mangalam · Amir Bar · Anna Rohrbach · Leonid Karlinsky · Trevor Darrell · Amir Globerson
Poster
Tue 9:00 ST-Adapter: Parameter-Efficient Image-to-Video Transfer Learning
Junting Pan · Ziyi Lin · Xiatian Zhu · Jing Shao · Hongsheng Li
Poster
Thu 9:00 Egocentric Video-Language Pretraining
Kevin Qinghong Lin · Jinpeng Wang · Mattia Soldan · Michael Wray · Rui Yan · Eric Z. XU · Difei Gao · Rong-Cheng Tu · Wenzhe Zhao · Weijie Kong · Chengfei Cai · WANG HongFa · Dima Damen · Bernard Ghanem · Wei Liu · Mike Zheng Shou
Poster
Thu 14:00 Video compression dataset and benchmark of learning-based video-quality metrics
Anastasia Antsiferova · Sergey Lavrushkin · Maksim Smirnov · Aleksandr Gushchin · Dmitriy Vatolin · Dmitriy Kulikov
Poster
Wed 14:00 MOMA-LRG: Language-Refined Graphs for Multi-Object Multi-Actor Activity Parsing
Zelun Luo · Zane Durante · Linden Li · Wanze Xie · Ruochen Liu · Emily Jin · Zhuoyi Huang · Lun Yu Li · Jiajun Wu · Juan Carlos Niebles · Ehsan Adeli · Fei-Fei Li
Poster
Long-Form Video-Language Pre-Training with Multimodal Temporal Contrastive Learning
Yuchong Sun · Hongwei Xue · Ruihua Song · Bei Liu · Huan Yang · Jianlong Fu