Search All 2022 Events
 

32 Results

<<   <   Page 1 of 3   >   >>
Poster
Tue 9:00 Decoupling Features in Hierarchical Propagation for Video Object Segmentation
Zongxin Yang · Yi Yang
Poster
MinVIS: A Minimal Video Instance Segmentation Framework without Video-based Training
De-An Huang · Zhiding Yu · Anima Anandkumar
Poster
Tue 14:00 Self-supervised Amodal Video Object Segmentation
Jian Yao · Yuxin Hong · Chiyu Wang · Tianjun Xiao · Tong He · Francesco Locatello · David P Wipf · Yanwei Fu · Zheng Zhang
Poster
InsPro: Propagating Instance Query and Proposal for Online Video Instance Segmentation
Fei He · Haoyang Zhang · Naiyu Gao · Jian Jia · Yanhu Shan · Xin Zhao · Kaiqi Huang
Affinity Workshop
Object Segmentation of Cluttered Airborne LiDAR Point Clouds
Mariona Carós · Ariadna Just · Santi Seguí · Jordi Vitria
Poster
Decoupling Classifier for Boosting Few-shot Object Detection and Instance Segmentation
Bin-Bin Gao · Xiaochen Chen · Zhongyi Huang · Congchong Nie · Jun Liu · Jinxiang Lai · GUANNAN JIANG · Xi Wang · Chengjie Wang
Workshop
Distortion-Aware Network Pruning and Feature Reuse for Real-time Video Segmentation
Hyunsu Rhee · Dongchan Min · Sunil Hwang · Bruno Andreis · Sung Ju Hwang
Poster
Thu 14:00 Hard ImageNet: Segmentations for Objects with Strong Spurious Cues
Mazda Moayeri · Sahil Singla · Soheil Feizi
Poster
Tue 14:00 VITA: Video Instance Segmentation via Object Token Association
Miran Heo · Sukjun Hwang · Seoung Wug Oh · Joon-Young Lee · Seon Joo Kim
Poster
Thu 14:00 PolarMix: A General Data Augmentation Technique for LiDAR Point Clouds
Aoran Xiao · Jiaxing Huang · Dayan Guan · Kaiwen Cui · Shijian Lu · Ling Shao
Poster
D^2NeRF: Self-Supervised Decoupling of Dynamic and Static Objects from a Monocular Video
Tianhao Wu · Fangcheng Zhong · Andrea Tagliasacchi · Forrester Cole · Cengiz Oztireli
Poster
Tue 14:00 Mining Unseen Classes via Regional Objectness: A Simple Baseline for Incremental Segmentation
Zekang Zhang · Guangyu Gao · Zhiyuan Fang · Jianbo Jiao · Yunchao Wei