Search All 2022 Events
 

10 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
MinVIS: A Minimal Video Instance Segmentation Framework without Video-based Training
De-An Huang · Zhiding Yu · Anima Anandkumar
Poster
InsPro: Propagating Instance Query and Proposal for Online Video Instance Segmentation
Fei He · Haoyang Zhang · Naiyu Gao · Jian Jia · Yanhu Shan · Xin Zhao · Kaiqi Huang
Poster
Tue 9:00 Decoupling Features in Hierarchical Propagation for Video Object Segmentation
Zongxin Yang · Yi Yang
Workshop
Distortion-Aware Network Pruning and Feature Reuse for Real-time Video Segmentation
Hyunsu Rhee · Dongchan Min · Sunil Hwang · Bruno Andreis · Sung Ju Hwang
Poster
Segmenting Moving Objects via an Object-Centric Layered Representation
Junyu Xie · Weidi Xie · Andrew Zisserman
Poster
Thu 9:00 SAVi++: Towards End-to-End Object-Centric Learning from Real-World Videos
Gamaleldin Elsayed · Aravindh Mahendran · Sjoerd van Steenkiste · Klaus Greff · Michael Mozer · Thomas Kipf
Poster
Tue 14:00 VITA: Video Instance Segmentation via Object Token Association
Miran Heo · Sukjun Hwang · Seoung Wug Oh · Joon-Young Lee · Seon Joo Kim
Poster
Thu 14:00 EPIC-KITCHENS VISOR Benchmark: VIdeo Segmentations and Object Relations
Ahmad Darkhalil · Dandan Shan · Bin Zhu · Jian Ma · Amlan Kar · Richard Higgins · Sanja Fidler · David Fouhey · Dima Damen
Poster
D^2NeRF: Self-Supervised Decoupling of Dynamic and Static Objects from a Monocular Video
Tianhao Wu · Fangcheng Zhong · Andrea Tagliasacchi · Forrester Cole · Cengiz Oztireli
Poster
Tue 14:00 Self-supervised Amodal Video Object Segmentation
Jian Yao · Yuxin Hong · Chiyu Wang · Tianjun Xiao · Tong He · Francesco Locatello · David P Wipf · Yanwei Fu · Zheng Zhang