Search All 2022 Events
 

11 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
LGDN: Language-Guided Denoising Network for Video-Language Modeling
Haoyu Lu · Mingyu Ding · Nanyi Fei · Yuqi Huo · Zhiwu Lu
Poster
Text-Adaptive Multiple Visual Prototype Matching for Video-Text Retrieval
Chengzhi Lin · Ancong Wu · Junwei Liang · Jun Zhang · Wenhang Ge · Wei-Shi Zheng · Chunhua Shen
Poster
Wed 9:00 Robustness Analysis of Video-Language Models Against Visual and Language Perturbations
Madeline Chantry · Shruti Vyas · Hamid Palangi · Yogesh Rawat · Vibhav Vineet
Poster
Thu 14:00 Video Diffusion Models
Jonathan Ho · Tim Salimans · Alexey Gritsenko · William Chan · Mohammad Norouzi · David Fleet
Poster
Tue 14:00 Fine-Grained Semantically Aligned Vision-Language Pre-Training
Juncheng Li · XIN HE · Longhui Wei · Long Qian · Linchao Zhu · Lingxi Xie · Yueting Zhuang · Qi Tian · Siliang Tang
Affinity Workshop
Erased text retrieval from historical palimpsest manuscripts using deep autoregressive priors
Anna Starynska · David Messinger
Poster
Thu 9:00 Retrieve, Reason, and Refine: Generating Accurate and Faithful Patient Instructions
Fenglin Liu · Bang Yang · Chenyu You · Xian Wu · Shen Ge · Zhangdaihong Liu · Xu Sun · Yang Yang · David Clifton
Poster
Expectation-Maximization Contrastive Learning for Compact Video-and-Language Representations
Peng Jin · Jinfa Huang · Fenglin Liu · Xian Wu · Shen Ge · Guoli Song · David Clifton · Jie Chen
Workshop
Zero-shot Video Moment Retrieval With Off-the-Shelf Models
Anuj Diwan · Puyuan Peng · Raymond Mooney
Poster
Towards Video Text Visual Question Answering: Benchmark and Baseline
Minyi Zhao · Bingjia Li · Jie Wang · Wanqing Li · Wenjing Zhou · Lan Zhang · Shijie Xuyang · Zhihang Yu · Xinkun Yu · Guangze Li · Aobotao Dai · Shuigeng Zhou
Poster
A Differentiable Semantic Metric Approximation in Probabilistic Embedding for Cross-Modal Retrieval
Hao Li · Jingkuan Song · Lianli Gao · Pengpeng Zeng · Haonan Zhang · Gongfu Li